โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • 1. จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระ

  2. ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม สร้างจิตสำนึกความเป็นไทย อนุรักษ์ศาสตร์แห่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมความเป็นเลิศด้านศิลปะดนตรี

  3. ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษา โดยใช้ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเข้มแข็ง และมีข้อมูลสารสนเทศ

  4. จัดการเรียนรู้โดยบูรณาการใช้ทักษะการสื่อสารทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

  5. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายและใช้แหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า

  6. ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

  7. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักาะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  8. พัฒนาโรงเรียนให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:36:21 น.

โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โทรศัพท์: 043296341 อีเมล์: nonsaard@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อภิชาติ สวัสดิ์มูล โทรศัพท์: 0847854299 อีเมล์: apichatnuy@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]