โรงเรียนบ้านกุดฉิมพิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  2. พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วม
  3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

          เป้าหมาย

                 ๑.จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

                 ๒. ส่งนักเรียนที่มีความสามารถเข้าร่วมแข่งขันทักษะและกิจกรรม ต่างๆ ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล

                 ๓. จัดทำโครงการสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนและ มีการประเมินผล เมื่อสิ้นสุดโครงการทุกครั้ง

                 ๔. ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

                 ๕. เชิญวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นมาให้ความรู้

                  อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

                   “เศรษฐกิจพอเพียง”

   

                  เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

            “อยู่อย่างพอเพียง”


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:36:21 น.

โรงเรียนบ้านกุดฉิมพิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โทรศัพท์: 0-4326-0457 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวนันท์นภัส ขันอาษา โทรศัพท์: 0899411924 อีเมล์: kruhou@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]