โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ  ( Mission )

  1. จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
  2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้มีความรู้ คู่คุณธรรม
  3. เสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน  ใฝ่รู้  ใฝ่เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองให้กับนักเรียน
  4. ใช้แหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและครูภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
  5. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียนและชุมชน
  6. ส่งเสริมการพัฒนาครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพ
  7. จัดการบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
  8. ปรับปรุงดูแลอาคารสถานที่ให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้
  9. จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
  10. สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับนักเรียนและชุมชน
  11. เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมและชุมชน

   

  เป้าหมาย  ( Goal )

  1. นักเรียนมีสุขภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
  2. นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์
  3. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
  4. นักเรียนมีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ทุกคน
  5. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
  6. บุคลากรได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ
  7. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
  8. อาคารสถานที่มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้
  9. มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง
  10. นักเรียน ชุมชน ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
  11. นักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-11-09 09:02:06 น.

โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โทรศัพท์: 0-4321-1581 อีเมล์: namononlan@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: รัศมี เทาทองสุข โทรศัพท์: 0908517218 อีเมล์: Radsamee_mam@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]