• เว็บไซต์ใชงานประจำ
 •  อุทาหรณ์จากคดีปกครอง
  ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
  สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  undo การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ
  สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
  Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
  เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
  รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
  ค่านิยม 12 ประการ
  โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
  วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
  วีดิทัศน์ ชุด GPF&i

  05 01
  06 org 179897804Banner 8 edit
  07 org 1377597831Banner 9 Edit


 • ตารางเรียน/ตารางสอน 2/2561
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •                                               คณะกรรมการสถานศึกษา

             นายเฉลิมพงษ์  ศิริคุณ           ผู้ทรงคุณวุฒิ                            ประธานกรรมการ

             นายเสรี  หาญเวียง               ผู้ทรงคุณวุฒิ                            กรรมการ

             นางวาสนา  ภูผาดวง             ผู้แทนผู้ปกครอง                        กรรมการ

             นางสาววราพร  ชัยลิ้นฟ้า         ผู้แทนครู                               กรรมการ

             นายสมคิด  พุธเสน               ผู้แทนศิษย์เก่า                          กรรมการ

     นายสมัย  ศรีรักษา                ผู้แทนองค์กรชุมชน                     กรรมการ

     นางมะลิวัลย์  ไชยสงค์            ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   กรรมการ

     นายอารี  พลดร                    ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                   กรรมการ

     นายสุทธิพงษ์  ทะกอง            ผู้อำนวยการโรงเรียน                  กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-02-03 20:34:09 น.

โรงเรียนบ้านกุดธาตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โทรศัพท์: 0-4391-7051 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวศิรินภา แวงชัยภูมิ โทรศัพท์: 0990515844 อีเมล์: sirinapha.eed@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]