• เว็บไซต์ใชงานประจำ
 •  อุทาหรณ์จากคดีปกครอง
  ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
  สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  undo การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ
  สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
  Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
  เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
  รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
  ค่านิยม 12 ประการ
  โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
  วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
  วีดิทัศน์ ชุด GPF&i

  05 01
  06 org 179897804Banner 8 edit
  07 org 1377597831Banner 9 Edit


 • ตารางเรียน/ตารางสอน 2/2561
 • คณะกรรมการนักเรียน
 •                        

                     ๑. ประธานสภานักเรียน

            ๑.๑  เด็กชายพีรศักดิ์      จำลองโพธิ์

   ๒. รองประธานสภานักเรียน

                               ๒.๑  เด็กหญิงเจตฤดี      เทือกกอง

                               ๒.๒  เด็กหญิงพัชราภา    ศรีรักษา                   

                        ๓. เลขานุการสภานักเรียน

                               ๓.๑  เด็กหญิงสุพิณยา     มาคุ้ม

                       ๔. คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายส่งเสริมวิชาการ ประกอบด้วย

           ๔.๑  เด็กชายภานุพงษ์    อินทรเพชร

           ๔.๒  เด็กชายพีรศักดิ์      จำลองโพธิ์

           ๔.๓  เด็กชายชานันท์      นะรา                  

  ๕. คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายปกครอง  ประกอบด้วย

                               ๕.๑  เด็กชายธนากร      ศรีมงคล

                               ๕.๒  เด็กชายวัฒนกรณ์   อรรคณิต

                               ๕.๓  เด็กชายอนุชา        ชินภักดี

                       ๖. คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายกีฬาและนันทนาการ ประกอบด้วย

                               ๖.๑  เด็กชายธีรพัฒน์     รักษาพล

                               ๖.๒  เด็กชายณัฐวุฒิ       ผาบชาดา

                               ๖.๓  เด็กชายเชษฐา       ชินภักดี

                       ๗. คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายประชาสัมพันธ์  ประกอบด้วย

                               ๗.๑  เด็กหญิงมีนตรา      สุนาเค้า

                               ๗.๒  เด็กหญิงเจตฤดี      เทือกกอง

                               ๗.๓  เด็กหญิงพัชราภา    ศรีรักษา

                         ๘. คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายปฏิคม  ประกอบด้วย

             ๘.๑  เด็กหญิงเจตฤดี      เทือกกอง

             ๘.๒  เด็กหญิงพัชราภา    ศรีรักเมือง

             ๘.๓  เด็กหญิงสุพิณยา     มาคุ้ม

  ๙. คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายศาสนาและวัฒนธรรม  ประกอบด้วย

              ๙.๑  เด็กชายณัฐวุธ        ผาบชาดา

              ๙.๒  เด็กชายอัครพล      บุตตะพัด

              ๙.๓  เด็กชายเสกสิทธิ์     หนันมาก

   ๑๐. คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายสุขภาพและอนามัย  ประกอบด้วย

                                 ๑๐.๑  เด็กชายชาญณรงค์  สุวรรณบุตร

                                 ๑๐.๒  เด็กหญิงวรรณิษา  โพธิ์กลิ่น

                                 ๑๐.๓  เด็กหญิงสิริยากร   คำนาโฮม

    ๑๑. คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายสิ่งแวดล้อม  ประกอบด้วย        

              ๑๑.๑  เด็กหญิงศิรินยา    มุ่งแสง

              ๑๑.๒  เด็กหญิงกมลพรรณ  เครือแดง

              ๑๑.๓  เด็กหญิงวิภาวดี    นาสี

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-02-03 20:34:09 น.

โรงเรียนบ้านกุดธาตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โทรศัพท์: 0-4391-7051 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวศิรินภา แวงชัยภูมิ โทรศัพท์: 0990515844 อีเมล์: sirinapha.eed@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]