• เว็บไซต์ใชงานประจำ
 •  อุทาหรณ์จากคดีปกครอง
  ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
  สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  undo การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ
  สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
  Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
  เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
  รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
  ค่านิยม 12 ประการ
  โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
  วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
  วีดิทัศน์ ชุด GPF&i

  05 01
  06 org 179897804Banner 8 edit
  07 org 1377597831Banner 9 Edit


 • ตารางเรียน/ตารางสอน 2/2561
 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1.พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

  2. ส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาด้วยวิธีการที่หลากหลายและต่อเนื่อง

  4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

  5.พัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี

         เป้าหมาย

  1. โรงเรียนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

  2.  ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักถิ่นฐานเห็นคุณค่า ร่วมสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  3.  พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

  4. ครูมีศักยภาพสมรรถนะและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ

  5. ครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถแบบมีส่วนร่วมตามวงจรคุณภาพ  PDCA

  6. มีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน พร้อมจัดหาสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยและร่วมใช้ร่วมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน                


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-02-03 20:34:09 น.

โรงเรียนบ้านกุดธาตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โทรศัพท์: 0-4391-7051 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวศิรินภา แวงชัยภูมิ โทรศัพท์: 0990515844 อีเมล์: sirinapha.eed@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]