โรงเรียนบ้านหนองพู่วังหินซา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนบ้านหนองพู่วังหินซาโดยสังเขป

   

            โรงเรียนบ้านหนองพู่  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  1 พฤษภาคม  พ.ศ. 2515    มีนายสมชัย  วงษ์ปัญญา  เป็นครูใหญ่  นายวีระเดช  หล้าสุวงษ์  เป็นครู   นายอนงค์  โคตรสุมาตย์  เป็นผู้ช่วยครู 

  เมื่อวันที่  24  มิถุนายน  พ.ศ. 2508  โรงเรียนบ้านท่าสีสะอาดถูกยุบ  เนื่องจากถูกน้ำเขื่อน อุบลรัตน์ท่วมถึง  ชาวบ้านจึงได้อพยพมาตั้งบ้านเรือนขึ้นใหม่   ให้ชื่อว่าบ้านหนองพู่   ส่วนอาคารเรียนหลังเดิมได้ถูกรื้อถอนนำไปสร้างอาคารเรียนให้โรงเรียนบ้านหนองนาคำ  ตำบลบ้านโคก  อำเภอภูเวียง     จังหวัดขอนแก่น      ดังนั้นนักเรียนจึงได้ย้ายไปอาศัยเรียนอยู่ที่  โรงเรียนบ้านขนวน เป็นเวลา  6  ปี  ครั้นเมื่อ พ.ศ. 2514  ได้รับเงินอุดหนุนจากสภาตำบลบ้านโคก  เป็นเงิน  10,000 บาท   (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)   นายสมชัย  วงษ์ปัญญา   ครูใหญ่  พร้อมด้วย  นายบุญสงค์  อ่อนมาสาย   ผู้ใหญ่บ้าน  ได้ร่วมกันจัดหาเงินสมทบก่อสร้างอาคารเรียนได้เงิน  7,800  บาท  (เจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)  การพลังงานไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขื่อนอุบลรัตน์  ได้จ่ายเงินทดแทนค่าน้ำท่วมโรงเรียนเดิมเป็นเงิน  4,876.20   บาท  (สี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบหกบาทยี่สิบสตางค์)  วันที่  1  พฤษภาคม  พ.ศ.2515  ชาวบ้านจึงได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น  ขนาด  2  ห้องเรียน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน  ซึ่งที่ดินที่ปลูกสร้างอาคารเรียนเป็นที่ดินของการพลังงานไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขื่อนอุบลรัตน์  พอถึงหน้าฝนน้ำจะท่วมถึงตัวอาคารเรียน  ซึ่งไม่เป็นที่ปลอดภัยของครูและนักเรียนและจะทำการปรับปรุงอาคารเรียนให้ถาวรขึ้นไม่ได้

            ครั้นเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2517  ทางราชการได้บรรจุแต่งตั้งให้ นายเสรีพงษ์ โคตรเวียง  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ตรีโรงเรียนบ้านหนองพู่  ตามหนังสือคำสั่งของจังหวัดที่  213 /2517  ลงวันที่  1 เมษายน  2517  และเมื่อวันที่  9 พฤษภาคม  พ.ศ. 2518   ทางราชาการได้แต่งตั้งโยกย้ายให้นายวีระเดช  หล้าสุวงษ์  ไปดำรงตำแหน่งครูจัตวาโรงเรียนบ้านกุดดุก  และให้นายสิทธิชัย  โคตรสุมาตย์  มาดำรงตำแหน่งครูจัตวาโรงเรียนบ้านหนองพู่  ตามหนังสือคำสั่งจังหวัดที่ 444 / 2518  ลงวันที่  14 เมษายน  พ.ศ.2518

            ดังนั้นคณะครู  กรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน  ได้ปรึกษาหารือกันจัดหาเงินได้จำนวนหนึ่งและได้ซื้อที่ดินของนายคำพอง  คำเงิน  ในราคา  10,500  บาท  (หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)  มีเนื้อที่  7  ไร่  3  ตารางวา  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของหมู่บ้านหนองพู่  ปัจจุบันนี้

            เมื่อ  วันที่ 9  มิถุนายน  พ.ศ. 2518    ชาวบ้านได้ช่วยกันทำการรื้อถอนขนย้ายอาคารเรียนหลังเดิมมาปลูกสร้างขึ้น  ณ ที่ดินแห่งใหม่ 

            วันที่  1  กรกฎาคม  พ.ศ. 2518  ได้รับเงินอุดหนุนจากสภาตำบลขนวน  จำนวน  37,296  บาท  (สามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน)  มาซ่อมแซมและปรับปรุงโดยสร้างตามแบบ ป. 1 ฉ ขนาด  2  ห้องเรียน  พื้นสูง  2.15  เมตร  เสาคอนกรีต  ใช้เป็นสถานที่เล่าเรียนได้เมื่อวันที่  22  กันยายน  พ.ศ. 2518

            เดิมโรงเรียนบ้านหนองพู่  สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอภูเวียง  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น  ต่อมา วันที่  30  เมษายน  พ.ศ.2537  กระทรวงมหาดไทยยกระดับบ้านหนองนาคำขึ้นเป็นกิ่งอำเภอหนองนาคำ  โรงเรียนจึงย้ายมาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษากิ่งอำเภอหนองนาคำ  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น  กรมสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 

            วันที่  7  กรกฎาคม  พ.ศ. 2546  เกิดการปฏิรูปการศึกษา และเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารของกระทรวงศึกษาธิการ  มีการแบ่งเป็นเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศทั้งหมด 175 เขต จังหวัดขอนแก่น แบ่งเป็น  5  เขต  โรงเรียนบ้านหนองพู่จึงย้ายมาสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต   5    กรมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    ซึ่งประกอบไปด้วย    6   อำเภอ    คือ  กิ่งอำเภอหนองนาคำ  อำเภอภูเวียง   อำเภอหนองเรือ  อำเภอชุมแพ    อำเภอสีชมพู   และกิ่งอำเภอภูผาม่าน 

            วันที่  8  กันยายน  พ.ศ.  2550  กิ่งอำเภอหนองนาคำ  ได้ยกระดับขึ้นเป็นอำเอหนองนาคำ  เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมายุครบ  80  พรรษา  และครองราชครบ  60  ปี

  วันที่  2  ตุลาคม  พ.ศ.  2551  ได้รับอนุญาตจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น  เขต  5  ให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากเดิมชื่อโรงเรียนบ้านหนองพู่  เป็นโรงเรียนบ้านหนองพู่วังหินซา  เพื่อให้คลอบคลุมเขตพื้นที่บริการ  ตามมติเห็นชอบของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต  5  ครั้งที่  2/2551  ลงวันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ.  2551  และประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต  5  เรื่องการเปลี่ยนชื่อโรงเรียน  ประกาศ  ณ  วันที่  2  ตุลาคม  พ.ศ.  2551

  ปัจจุบัน มีนายประดิษฐ์  ศรีวงษ์ชัย    เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน    มีครู  6  คน  พนักงานราชการ  1  คน  ครูจ้างสอนพิเศษ  1  คน  เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน  1  คน  และนักการภารโรง  1  คน จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เขตบริการของโรงเรียน    คือ  บ้านหนองพู่   หมู่ที่   5   และบ้านวังหินซา   หมู่ที่   10    ตำบลขนวน  อำเภอหนองนาคำ  จังหวัดขอนแก่น  


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:36:21 น.

โรงเรียนบ้านหนองพู่วังหินซา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โทรศัพท์: 0-4339-6029 อีเมล์: bannongpoo@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สลักใจ คำโม โทรศัพท์: 0851528275 อีเมล์: bannongpoo@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]