โรงเรียนบ้านหนองพู่วังหินซา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •  

  พันธกิจ

   

  1.    จัดการศึกษาให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)  และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

  2.    จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นปลูกฝังให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน

  3.    จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยสนับสนุนส่งเสริมการดำรงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

  4.    อบรมสั่งสอนด้านคุณธรรม จริยธรรม  ระเบียบวินัย ให้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:36:21 น.

โรงเรียนบ้านหนองพู่วังหินซา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โทรศัพท์: 0-4339-6029 อีเมล์: bannongpoo@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สลักใจ คำโม โทรศัพท์: 0851528275 อีเมล์: bannongpoo@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]