โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ประวัติโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น

 

ประวัติโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น       

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น เดิมขื่อโรงเรียนท่าพระวิทยายน  เป็นโรงเรียนมัธยมขนาดกลาง  ประเภทสหศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยู่เลขที่  92  หมู่ที่  18  บ้านหนองบัว  ถนนมิตรภาพ  ตำบลท่าพระ  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  ห่างจากศาลากลางจังหวัด  15  กิโลเมตร  มีเนื้อที่  37  ไร่  2  งาน  62  ตารางวา

                   พ.ศ. 2503  เปิดทำการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซื่อโรงเรียนดอนหันวิทยายน มีอาจารย์จรรโลง  ศรีรักษา เป็นผู้บริหารคนแรก         พ.ศ. 2518  ได้ยกระดับเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา   

พ.ศ. 2526  กระทรวงศึกษาธิการได้เปลี่ยนซื่อเป็น โรงเรียนท่าพระวิทยายน

ในการบริหารของผู้อำนวยการรัญจวน  มุมอ่อน

                   ปี พ.ศ. 2529 – 2531 บริหารโรงเรียนโดยผู้อำนวยการกฤษณา   สหวัฒน์  เป็นระยะเวลาที่โรงเรียนได้รับการพัฒนาทางด้านต่าง ๆ มีพระพุทธรูปประจำโรงเรียน  แท่นพระบรมรูป บริเวณมีการปรับปรุงใต้อาคาร 2 เป็นห้องโสตทัศนศึกษาและห้องสมุด  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคาร 3   อาคารอุตสาหกรรม ปรับปรุงห้องพยาบาลและจัดห้องแนะแนวให้เป็นเอกเทศ สร้างห้องน้ำสำหรับนักเรียนหญิง 1 ห้อง โดยใช้เงินนอกงบประมาณ ทาสีแนวรั้วด้านหน้าโรงเรียน

                   ปี พ.ศ. 2532 – 2535  นางสาวนิทรา   สมสวัสดิ์  เป็นผู้อำนวยการได้พัฒนาห้องโสตทัศนศึกษามีโต๊ะ เก้าอี้ เวทีและห้องเก็บสื่อโสตทัศนศึกษาเพิ่มขึ้น  ปรับปรุงห้องสมุด  ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักภารโรง  1  หลัง  สนามบาสเกตบอลและถนนคอนกรีต  ตั้งแต่ประตูทิศตะวันออก ตลอดแนวหน้าอาคาร 1 จนถึงด้านทิศตะวันตก  มีการนิเทศภายใน นำการนิเทศแบบคลีนิคมาใช้ในโรงเรียน  เกิดการพัฒนาทางวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม  มีกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

ปี พ.ศ. 2535 – 2537 ในสมัยของผู้อำนวยการณรงค์   จันทชุม ได้มีการพัฒนา

สนามหน้าเสาธง  บริเวณเสาธง  น้ำตกสวนห้องสมุด ป้ายชื่อโรงเรียนที่ชัดเจน

ปี พ.ศ.2537 – 2540  ในการบริหารของผู้อำนวยการอังสนา  พันธ์เจริญ  ได้ปรับปรุงอาคารศิลปะให้เป็นห้องปกครองและห้องประชาสัมพันธ์ สวนห้องสมุด สวนหย่อมรอบ ๆ บริเวณโรงเรียนอย่างสวยงาม พัฒนาห้องหมวดวิชาต่าง ๆ ให้เป็นศูนย์การเรียน ปรับปรุงต่อเติมโรงอาหารบางส่วน ปรับปรุงห้องพยาบาลให้สวยงามและถูกสุขลักษณะจัดสร้างศาลพระภูมิเจ้าที่ขึ้นใหม่ สร้างถนนคอนกรีตบริเวณด้านทิศตะวันตกและแนวด้านตะวันออกจากอาคาร 1 ถึงโรงอาหาร จัดบริเวณโรงเรียนให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ จัดทำห้องผลิตเอกสาร เพื่อผลิตเอกสารและโรเนียว จัดให้มีป้ายนิเทศประจำหมวดวิชาและห้องสำนักงานต่าง ๆ ปรับปรุงและสร้างห้องน้ำห้องสวมนักเรียนและอาจารย์ให้เพียงพอและสะดวก สะอาด จัดหาเครื่องอำนวยความสะดวกแก่หมวดวิชาและห้องสำนักงาน จัดหาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เหมาะสมประจำห้องต่าง ๆ และห้องสำนักงาน และพัฒนาโรงเรียนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

ปี พ.ศ. 2541 - 2545  ผู้อำนวยการประยุทธ  ไชยวงศา  เป็นผู้บริหาร  ได้พัฒนาโรงเรียนทุกด้านให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ นำโรงเรียนเข้าสู่ประกันคุณภาพการศึกษา มีธรรมนูญโรงเรียนที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พัฒนาด้านการเรียนการสอนให้ก้าวหน้า และประสานชุมชนอย่างดีเยี่ยม

ปี พ.ศ. 2545  นายสมบูรณ์  คำแสน เป็นผู้อำนวยการ และได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียน ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน และเป็นศูนย์ประสานงานที่ 1 ของเขตการศึกษาเขต 1 จังหวัดขอนแก่น ที่มีโรงเรียนในตำบลดอนหัน และตำบลท่าพระ จำนวน 16 โรงเรียน

ปี พ.ศ. 2547- 2553  นางกรรณิกา  ศรีสัตย์รสนา  เป็นผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ  ดำรงตำแหน่งประธานศูนย์ประสานงานเครือข่ายที่ 1 ท่าพระดอนหัน  ได้พัฒนาโรงเรียนเป็นที่ประจักษ์จนได้รับงบประมาณสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  เป็นจำนวนเงิน  1,700,000 บาท  ได้นำพาบุคลากรปรับระบบงานใหม่  ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน  ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเรียนการสอนที่ทันสมัย  และภูมิทัศน์ของโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน  จนได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบ ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน  และโรงเรียนดีใกล้บ้าน  ตลอดจนสร้างรั้วและประตูโรงเรียนเสร็จ  เรียบร้อยโดยใช้เงินนอกงบประมาณ  และส่งเสริมกิจกรรมที่สานต่อประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  จนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนคุณธรรม 

ปี  พ.ศ. 2554 – 2557  นายสมศักดิ์  บ้านเหล่า  เป็นผู้มีวิสัยทัศที่กว้างไกล  มีการบริหารงานที่ถูกต้องรวดเร็ว  ปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้น่าอยู่  และมีการประสานงานกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง   

ในวันที่ 10 พฤษภาคม  พ.ศ 2555 โรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อจาก ท่าพระวิทยายน เป็น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น โดยมีนายสมศักดิ์  บ้านเหล่า เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

ปี  พ.ศ. 2557 - 2558 นางสาวจินตนา ศรีสารคาม ท่านเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีการประสานงานกับชุมชนและในเครือข่ายเตรียมอุดมเป็นอย่างดี มีการร่วมกิจกรรมกับชุมชนมาโดยตลอดและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมที่สานต่อประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นเรื่อยมา

ปี  พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน  นางณัฏฐพร  ชินบุตร  ท่านเป็นผู้อำนวยการที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีการประสานงานกับทุกภาคส่วน ได้พัฒนาโรงเรียนทุกด้านให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ  ในช่วงการบริหารงานของท่าน ได้รับงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และ ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ จากหน่วยงานต้นสังกัด และมีการปรับเปลี่ยนสายงานที่รับผิดชอบของบุคลากรเพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-06-25 11:35:43 น.

นางณัฏฐพร ชินบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น

นางเพ็ญมณี ประมะคัง
นางสุดา หมื่นแก้ว

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,049
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โทรศัพท์: 043 261154 อีเมล์: tupkk2559@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กนกวรรณ ศรีนรจันทร์ โทรศัพท์: 0909743925 อีเมล์: godlovepraew@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]