โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น       

  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น เดิมขื่อโรงเรียนท่าพระวิทยายน  เป็นโรงเรียนมัธยมขนาดกลาง  ประเภทสหศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยู่เลขที่  92  หมู่ที่  18  บ้านหนองบัว  ถนนมิตรภาพ  ตำบลท่าพระ  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  ห่างจากศาลากลางจังหวัด  15  กิโลเมตร  มีเนื้อที่  37  ไร่  2  งาน  62  ตารางวา

                     พ.ศ. 2503  เปิดทำการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซื่อโรงเรียนดอนหันวิทยายน มีอาจารย์จรรโลง  ศรีรักษา เป็นผู้บริหารคนแรก         พ.ศ. 2518  ได้ยกระดับเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา   

  พ.ศ. 2526  กระทรวงศึกษาธิการได้เปลี่ยนซื่อเป็น โรงเรียนท่าพระวิทยายน

  ในการบริหารของผู้อำนวยการรัญจวน  มุมอ่อน

                     ปี พ.ศ. 2529 – 2531 บริหารโรงเรียนโดยผู้อำนวยการกฤษณา   สหวัฒน์  เป็นระยะเวลาที่โรงเรียนได้รับการพัฒนาทางด้านต่าง ๆ มีพระพุทธรูปประจำโรงเรียน  แท่นพระบรมรูป บริเวณมีการปรับปรุงใต้อาคาร 2 เป็นห้องโสตทัศนศึกษาและห้องสมุด  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคาร 3   อาคารอุตสาหกรรม ปรับปรุงห้องพยาบาลและจัดห้องแนะแนวให้เป็นเอกเทศ สร้างห้องน้ำสำหรับนักเรียนหญิง 1 ห้อง โดยใช้เงินนอกงบประมาณ ทาสีแนวรั้วด้านหน้าโรงเรียน

                     ปี พ.ศ. 2532 – 2535  นางสาวนิทรา   สมสวัสดิ์  เป็นผู้อำนวยการได้พัฒนาห้องโสตทัศนศึกษามีโต๊ะ เก้าอี้ เวทีและห้องเก็บสื่อโสตทัศนศึกษาเพิ่มขึ้น  ปรับปรุงห้องสมุด  ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักภารโรง  1  หลัง  สนามบาสเกตบอลและถนนคอนกรีต  ตั้งแต่ประตูทิศตะวันออก ตลอดแนวหน้าอาคาร 1 จนถึงด้านทิศตะวันตก  มีการนิเทศภายใน นำการนิเทศแบบคลีนิคมาใช้ในโรงเรียน  เกิดการพัฒนาทางวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม  มีกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

  ปี พ.ศ. 2535 – 2537 ในสมัยของผู้อำนวยการณรงค์   จันทชุม ได้มีการพัฒนา

  สนามหน้าเสาธง  บริเวณเสาธง  น้ำตกสวนห้องสมุด ป้ายชื่อโรงเรียนที่ชัดเจน

  ปี พ.ศ.2537 – 2540  ในการบริหารของผู้อำนวยการอังสนา  พันธ์เจริญ  ได้ปรับปรุงอาคารศิลปะให้เป็นห้องปกครองและห้องประชาสัมพันธ์ สวนห้องสมุด สวนหย่อมรอบ ๆ บริเวณโรงเรียนอย่างสวยงาม พัฒนาห้องหมวดวิชาต่าง ๆ ให้เป็นศูนย์การเรียน ปรับปรุงต่อเติมโรงอาหารบางส่วน ปรับปรุงห้องพยาบาลให้สวยงามและถูกสุขลักษณะจัดสร้างศาลพระภูมิเจ้าที่ขึ้นใหม่ สร้างถนนคอนกรีตบริเวณด้านทิศตะวันตกและแนวด้านตะวันออกจากอาคาร 1 ถึงโรงอาหาร จัดบริเวณโรงเรียนให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ จัดทำห้องผลิตเอกสาร เพื่อผลิตเอกสารและโรเนียว จัดให้มีป้ายนิเทศประจำหมวดวิชาและห้องสำนักงานต่าง ๆ ปรับปรุงและสร้างห้องน้ำห้องสวมนักเรียนและอาจารย์ให้เพียงพอและสะดวก สะอาด จัดหาเครื่องอำนวยความสะดวกแก่หมวดวิชาและห้องสำนักงาน จัดหาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เหมาะสมประจำห้องต่าง ๆ และห้องสำนักงาน และพัฒนาโรงเรียนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

  ปี พ.ศ. 2541 - 2545  ผู้อำนวยการประยุทธ  ไชยวงศา  เป็นผู้บริหาร  ได้พัฒนาโรงเรียนทุกด้านให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ นำโรงเรียนเข้าสู่ประกันคุณภาพการศึกษา มีธรรมนูญโรงเรียนที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พัฒนาด้านการเรียนการสอนให้ก้าวหน้า และประสานชุมชนอย่างดีเยี่ยม

  ปี พ.ศ. 2545  นายสมบูรณ์  คำแสน เป็นผู้อำนวยการ และได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียน ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน และเป็นศูนย์ประสานงานที่ 1 ของเขตการศึกษาเขต 1 จังหวัดขอนแก่น ที่มีโรงเรียนในตำบลดอนหัน และตำบลท่าพระ จำนวน 16 โรงเรียน

  ปี พ.ศ. 2547- 2553  นางกรรณิกา  ศรีสัตย์รสนา  เป็นผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ  ดำรงตำแหน่งประธานศูนย์ประสานงานเครือข่ายที่ 1 ท่าพระดอนหัน  ได้พัฒนาโรงเรียนเป็นที่ประจักษ์จนได้รับงบประมาณสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  เป็นจำนวนเงิน  1,700,000 บาท  ได้นำพาบุคลากรปรับระบบงานใหม่  ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน  ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเรียนการสอนที่ทันสมัย  และภูมิทัศน์ของโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน  จนได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบ ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน  และโรงเรียนดีใกล้บ้าน  ตลอดจนสร้างรั้วและประตูโรงเรียนเสร็จ  เรียบร้อยโดยใช้เงินนอกงบประมาณ  และส่งเสริมกิจกรรมที่สานต่อประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  จนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนคุณธรรม 

  ปี  พ.ศ. 2554 – 2557  นายสมศักดิ์  บ้านเหล่า  เป็นผู้มีวิสัยทัศที่กว้างไกล  มีการบริหารงานที่ถูกต้องรวดเร็ว  ปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้น่าอยู่  และมีการประสานงานกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง   

  ในวันที่ 10 พฤษภาคม  พ.ศ 2555 โรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อจาก ท่าพระวิทยายน เป็น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น โดยมีนายสมศักดิ์  บ้านเหล่า เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

  ปี  พ.ศ. 2557 - 2558 นางสาวจินตนา ศรีสารคาม ท่านเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีการประสานงานกับชุมชนและในเครือข่ายเตรียมอุดมเป็นอย่างดี มีการร่วมกิจกรรมกับชุมชนมาโดยตลอดและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมที่สานต่อประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นเรื่อยมา

  ปี  พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน  นางณัฏฐพร  ชินบุตร  ท่านเป็นผู้อำนวยการที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีการประสานงานกับทุกภาคส่วน ได้พัฒนาโรงเรียนทุกด้านให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ  ในช่วงการบริหารงานของท่าน ได้รับงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ก่อสร้างลานเอนกประสงค์และได้รับงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหาร 260ที่นั่ง จากหน่วยงานต้นสังกัด และมีการปรับเปลี่ยนสายงานที่รับผิดชอบของบุคลากรเพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 19:09:56 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางณัฏฐพร ชินบุตร
 • แนะนำบุคลากร

 • นายณัฐวัตร พรภู่พุทธคุณ

 • นางสาวฌัลลิกา ครองผาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,266
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โทรศัพท์: 043 261154 อีเมล์: tupkk2559@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กนกวรรณ ศรีนรจันทร์ โทรศัพท์: 0909743925 อีเมล์: godlovepraew@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]