โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1.  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดสัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ

  2. ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียน  โดยใช้หลักไตรสิกขา  ให้พัฒนาได้เต็มตามศักยภาพของแต่ละคน  มีความรู้ด้านวิชาการ  เทคโนโลยี  มีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ  โดยตอบสนองความต้องการของผู้เรียน  ชุมชน  และท้องถิ่น

  3.  พัฒนาบุคลากรให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ  รู้เท่าเทคโนโลยี  มีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู

  4.  พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการให้มีประสิทธิภาพตามแนวทางการบริหาร  โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  เป็นการกระจายอำนาจให้ทุกคนมีส่วนร่วมในรูปแบบต่าง ๆ อย่างหลากหลาย

  5.  สนับสนุนส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนและจัดการศึกษา

  6. ให้บริการทางวิชาการ  วิชาอาชีพ  สถานที่  และอื่น ๆ แก่ชุมชน

  7.  ส่งเสริมการดำรงชีวิตตามวิถีไทย  นำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาเป็นแหล่งเรียนรู้ในการจัดการศึกษา

  8.  ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม โดยให้บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการอย่างเป็นระบบ

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 11:03:09 น.

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โทรศัพท์: 0433466442 อีเมล์: donplub@kkw2.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: พนมจิตร ประทุมมา โทรศัพท์: 0943105512 อีเมล์: panomjit@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]