• เว็ปไชต์ที่เกี่ยวข้อง
 • แบบลงเวลาปฏิบัติราชการ
 • ผลงานทางวิชาการของครู
 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์  (Vision)

      นักเรียนเป็นคนดี มีความรู้ ครูเป็นผู้นำทางวิชาการ สถานศึกษาได้มาตรฐาน ตามหลักกรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  Vision:  Students are  as welldoers and educated, teachers are the academic leaders, Education standards, along with the Philosophy of Sufficiency Economy

  ปรัชญาโรงเรียน             

       คนหูหนวกไม่ไร้ค่า  หากพัฒนาให้ถูกทาง

  Philosophy: The deaf aren’t worthless if developing in the right way.


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 19:17:17 น.

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โทรศัพท์: 043221751 อีเมล์: sskhonkaen@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายสมยศ ฟักนาค โทรศัพท์: 0853256178 อีเมล์: kru.somyot.f@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]