โรงเรียนนาคลองหนองศรีคามวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •             

  3.  วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

  วิสัยทัศน์(vision)

                  “ภายในปี พุทธศักราช 2558   โรงเรียนบ้านนาคลอง  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ

  ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา  เป็นคนดี  มีทักษะในการเล่นดนตรี  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีนิสัยรักการอ่าน

  พัฒนาบุคลากร และนำพาเศรษฐกิจพอเพียง ”

   

  พันธกิจ  (mission)

            ด้านคุณภาพผู้เรียน

  1.  ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

  2.  ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

  3.  ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง

       อย่างต่อเนื่อง

  4.  ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหา

      ได้อย่างมีสติสมเหตุผล

  5. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร                                                                                                         

  6. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติ

      ที่ดีต่ออาชีพสุจริต

  ด้านการจัดการศึกษา                                                                             

  7. สนับสนุนครูให้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

  8. ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

  9. คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติตามบทบาท หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

      และเกิดประสิทธิผล

  10.  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

         อย่างรอบด้าน

  11.  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ

  12.  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

  ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

  13.  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

         ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

  14.  พัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น จุดเด่น ของสถานศึกษา

  ด้านมาตรการส่งเสริม

  15.  จัดกิจกรรมตามนโยบาย  จุดเน้น แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนา และส่งเสริมสถานศึกษา 

         ให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น

   

  เป้าหมาย   (corporate  objectives)

            ด้านคุณภาพผู้เรียน

  1.  ผู้เรียน ร้อยละ 90   มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

  2.  ผู้เรียน ร้อยละ 90    มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

  3.  ผู้เรียน ร้อยละ 90    มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง

      อย่างต่อเนื่อง

  4. ผู้เรียน ร้อยละ 85     มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหา

     ได้อย่างมีสติสมเหตุผล

  5. ผู้เรียน ร้อยละ 75     มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร                                                                                                          

  6. ผู้เรียน ร้อยละ 90     มีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมี

      เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  

   ด้านการจัดการศึกษา                                                                           

  7. สนับสนุนครูให้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ร้อยละ 90    

  8 . ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  ร้อยละ 90    

  9. คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติตามบทบาท หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

      และเกิดประสิทธิผล  ร้อยละ 90    

  10.  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง

         รอบด้าน ร้อยละ 90    

  11.  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ

         ร้อยละ 90   

  12.  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 

         ร้อยละ 90   

   

   

  ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

  13.  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  ร้อยละ 90

  ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา    

  14.  พัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น จุดเด่น ของสถานศึกษา 

         ร้อยละ 90

  ด้านมาตรการส่งเสริม   

  15.  จัดกิจกรรมตามนโยบาย  จุดเน้น แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนา และส่งเสริมสถานศึกษา

         ให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น  ร้อยละ 80   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-02-23 14:43:58 น.

โรงเรียนนาคลองหนองศรีคามวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โทรศัพท์: 0991704119 อีเมล์: torchtyson@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สิทธิศักดิ์ กาสุริย์ โทรศัพท์: 0805742567 อีเมล์: torchtyson@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]