โรงเรียนถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • 1.  จัดการศึกษาให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ           

  2.  จัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

  3.  ให้ความเสมอภาคทางการศึกษา โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน

  4.  ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน จัดแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย

  5.  มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญาและการอยู่ร่วมกันอย่างมีสุข

  6.  จัดการศึกษาให้ผู้เรียน มีความรักหวงแหนและภูมิใจในวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น

  7.  ส่งเสริมและจัดการศึกษาให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการติดต่อสื่อสารและเป็นพื้นฐานทางการศึกษาต่อ

  8.  ให้บริการที่ดีมีมาตรฐาน และเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ

  9.  จัดให้มีระบบตรวจสอบ นิเทศ ติดตามและพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ

  10.  จัดสภาพแวดล้อมที่ดี มีความสะอาด สวยงาม ร่มรื่นและมีความปลอดภัย

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 20:21:30 น.

โรงเรียนถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-4220-6419 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางมาลี มีทรัพย์ โทรศัพท์: 0968478369 อีเมล์: maleem2009@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]