โรงเรียนถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  •                สถานศึกษาร่วมกับชุมชนระดมสรรพกำลัง พัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญใช้แหล่งเรียนรู้  และภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์  มีสุขภาพกาย  สุขภาพจิต รู้จักใช้เทคโนโลยีและน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข บนพื้นฐานของความเป็นไทย


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 20:21:30 น.

โรงเรียนถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-4220-6419 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางมาลี มีทรัพย์ โทรศัพท์: 0968478369 อีเมล์: maleem2009@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]