โรงเรียนบ้านป่องมหิดลอนุสรณ์ 6
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •        พันธกิจของสถานศึกษา

   

  1. ส่งเสริมให้คณะครูร่วมประสานงานกับชุมชนปฏิบัติงานร่วมกันให้เกิดคุณภาพเพื่อแสวงหาความร่วมมือ  มุ่งมั่นจะพัฒนาการศึกษา
  2.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถ ทักษะในการดำรงชีวิตที่จำเป็นในสังคมแห่งการเรียนรู้ ปรับตัวและพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม
  3.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม
  4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน อย่างประหยัดและคุ้มค่า
  5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตดี
  6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาแนวทางสร้างสรรค์พัฒนาสถานศึกษา ครอบครัว ชุมชนให้เข้มเข็งสงบสุขและมีความก้าวหน้า

              เป้าประสงค์

  1. เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์
  2. มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่าน รักการเขียนและรักการค้นคว้า
  3. มีความรู้อันเป็นสากล รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการมีทักษะและศักยภาพในการจัดการ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี ปรับวิธีการคิดวิธีการทำงานได้เหมาะกับสถานการ
  4. มีทักษะและกระบวนการ โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และทักษะการคิดการสร้างปัญญาและทักษะในการดำเนินชีวิต

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 20:21:30 น.

โรงเรียนบ้านป่องมหิดลอนุสรณ์ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-4225-1033 อีเมล์: banpongschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เนาวรัตน์ แซ่ฉิ่น โทรศัพท์: 0896563131 อีเมล์: sns-yala@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]