โรงเรียนบ้านป่องมหิดลอนุสรณ์ 6
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 •             

                 วิสัยทัศน์ 

    โรงเรียนบ้านป่องมหิดลอนุสรณ์ 6  โดยคณะครูร่วมกับชุมชนได้ตระหนักและมุ่งมั่นร่วมกัน ที่จะจัดการศึกษาเพื่อจะพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เป็นคนดีมีความรู้  ความสามารถ  ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม  เห็นคุณค่าและประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติพลังงาน  อย่างคุ้มค่า  มีสุขภาพจิตดี  สามารถสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีร่วมกันและสร้างชุมชนให้เข้มแข็งอยู่ในสังคมประชาธิปไตยอย่างมีความสุขเหมาะสมตามอัตภาพภายในปี  2556

            ปรัชญา

              “ ปัญญาเปรียบดังอาวุธ”


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 20:21:30 น.

โรงเรียนบ้านป่องมหิดลอนุสรณ์ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-4225-1033 อีเมล์: banpongschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เนาวรัตน์ แซ่ฉิ่น โทรศัพท์: 0896563131 อีเมล์: sns-yala@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]