โรงเรียนบ้านชัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •  

  โรงเรียนบ้านชัย ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑  ตำบลบ้านชัย  อำเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 
  ๖  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๑๔ ตรงกับวันอังคาร  แรม ๑๐ ค่ำ  ปีเถาะ โดยสภาตำบลบ้านชัย  โดยมีนายสุมา  พลยศ กำนันตำบลบ้านชัย

  เป็นผู้ริเริ่มและผู้นำในการก่อสร้างร่วมกับนายคำไพร  พลยศ  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านทุ่ง เพราะว่าตำบลบ้านชัยยังไม่มีโรงเรียนที่เปิดสอนชั้นประถมปลาย

    ราษฎรและผู้เกี่ยวข้องจึงได้จัดหาที่ดินและวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  เป็นแบบ ป.๑ ช.  จำนวน  ๒ ห้องเรียน 

  ในพื้นที่ประมาณ  ๒๔  ไร่ เศษ  โดยไม่ใช้งบประมาณจากทางราชการเลย ( บริเวณปัจจุบัน ) ติดถนนสายบ้านดุง -  สุมเส้า 

  ประธานในพิธีเปิดคือ  นายฮึกหาญ  โตมรศักดิ์  นายอำเภอบ้านดุง โดยตั้งชื่อว่า “ โรงเรียนประถมปลายบ้านชัย” เปิดสอนในระดับประถมปลาย

    คือ ป. ๕ จำนวน ๑ ห้องเรียน  และ ป. ๖  ป.๗  ในปีต่อมา

            พ.ศ.  ๒๕๒๐  ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป. ๑ ช   ๑  หลัง จำนวน ๒ ห้องเรียน และต่อเติมชั้นล่าง

  จำนวน  ๒ ห้องเรียน ในปี พ.ศ. ๒๕๒๓  โดยมีนายจตุรงค์  จันทร์ชมภู 
  เป็นครูใหญ่

            พ.ศ. ๒๕๒๑  ได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร  ได้เปิดทำการสอน  ตั้งแต่ชันประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ และได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียน เป็น “โรงเรียนบ้านชัย”

            พ.ศ. ๒๕๒๓ ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์  จำนวน ๑ หลัง บ้านพักครู
  ๑ หลัง สนามฟุตบอล  เรือนเพาะชำ

            พ.ศ. ๒๕๓๗  ให้อาคารเอนกประสงค์เป็นอาคารเรียนชั่งคราวโรงเรียนบ้านดุงวิทยา  สาขาตำบลนาคำ สังกัดกรมสามัญศึกษา

  กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันคือโรงเรียนชัยนาคำวิทยา
            พ.ศ. ๒๕๔๒  นายเทวินศักดิ์  วรรณพันธ์     ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่โรงเรียนบ้านชัย

            พ.ศ.๒๕๔๓    นายประสิทธิชัย  เบ้าคำ   ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่โรงเรียนบ้านชัย

            วันที่  ๙  ตุลาคม  ๒๕๔๕  นายคำมวล  ขุนวิเศษ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านชัย 

  ได้พัฒนาสภาพภายในและได้รับงบซ่อมแซมอาคาร ป.๑ ช จาก สปจ. อุดรธานี  ๗๒,๐๐๐  บาท  ร่วมกับคณะครู คณะกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองบริจาคสมทบ  ๕๐,๐๐๐ บาท ได้ต่อเติมอาคารเอนกประสงค์เป็นห้องเรียนอนุบาล  ๓  ขวบ  อนุบาล  ๑-๒  ปี  ในปัจจุบัน
                       วันที่   ๗  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๖   คณะศิษย์เก่า / คณะครู -  อาจารย์  / ผู้ปกครองนักเรียนได้นำผ้าป่าเพื่อการศึกษามาทอดผ้าป่าเพื่อสร้างอาคารหลังใหม่แทนหลังเก่าที่ชำรุดซึ่งได้ทำการรื้อถอนไปแล้วและกำลังทำการก่อสร้างอาคารเรียน

  วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗  นายมงคล  คำรินทร์  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่
                     วันที่   ๗  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๖   คณะศิษย์เก่า / คณะครู -  อาจารย์  / ผู้ปกครองนักเรียนได้นำผ้าป่าเพื่อการศึกษามาทอดผ้าป่าเพื่อสร้างอาคารหลังใหม่แทนหลังเก่าที่ชำรุดซึ่งได้ทำการรื้อถอนไปแล้วและกำลังทำการก่อสร้างอาคารเรียน

                      วันที่  ๙  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๔๗  คณะศิษย์เก่า / คณะครู – อาจารย์ / ผู้ปกครองนักเรียนได้นำผู้ป่าเพื่อการศึกษามาทอดผ้าป่าเพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ ห้อง ICT 

  พร้องเครื่องคอมพิวเตอร์ 
  ๑ ชุด รวมเป็นเงิน ๗๕,๐๐๐ บาท

                       วันที่  ๒๑  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  นายสุพัฒน์  เพ็ชรตา  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านชัย

                      วันที่  ๗  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  นายอุทัย  ศรีสุภาลักษณ์  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านชัย

                      วันที่  ๕  มกราคม ๒๕๔๙  โรงเรียนได้จัดงานฉลองอาคารเรียนหลังใหม่แบบพิเศษ “บวรชัย” ขนาด ๓ ห้องเรียน

                      วันที่  ๓  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙  นายถนอม  แก่นนาคำ  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชัย ได้พัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้ร่มรื่นสวยงามน่าดู น่าอยู่ และ น่าเรียน

                      วันที่  ๒๗  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  นายประสงค์ศิลป์  ชินคำ  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชัย  

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 21:58:13 น.

โรงเรียนบ้านชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 โทรศัพท์: 0-42220124 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางวิลาวัลย์ อุทิศบุญ โทรศัพท์: 0637308988 อีเมล์: wilawan21062515@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]