โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •             พันธกิจ (MISSION)

            1.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์   มีทักษะในการทำงาน และอนุรักษ์ความเป็นไทย ให้มีความรู้เต็มตามศักภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                 มุ่งสู่มาตรฐานสากล  สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข

            2.  พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  เพิ่มศักยภาพครู ตามมาตรฐานวิชาชีพ และสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามสายงาน

            3.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพ  ให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งเสริม และสนับสนุนการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ

            4.  ประสาน บริการ ส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับการพัฒนาการศึกษาทุกด้าน

            5.  จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

   เป้าประสงค์ (GOALS)

  1.      นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามค่านิยมที่พึงประสงค์ และมีคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานของชาติ และหน่วยงานต้นสังกัด โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญต่อการเรียนรู้

  2.      ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะในการสื่อสาร มีสมรรถนะในการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสามารถใช้เทคโนโลยี

           ในการสืบค้นข้อมูล ในจัดการศึกษา

  3.      โรงเรียนมีบรรยากาศที่ร่มรื่น และสภาพแวดล้อม พร้อมทั้งมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายที่ให้เอื้อต่อการเรียนรู้

  4.      ชุมชน องค์กรต่างๆ และหน่วยงานอื่น ได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

  5.      โรงเรียน ชุมชน สามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 01:10:44 น.

โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 โทรศัพท์: - อีเมล์: 41030148@udonthani3.go.th
เว็บมาสเตอร์:: อรอุมา มาตย์จินดา โทรศัพท์: 0896178479 อีเมล์: onuma6444@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]