โรงเรียนบ้านม่วง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียน

                    โรงเรียนบ้านม่วง  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  กระทรวงศึกษาธิการก่อตั้งขึ้นเมื่อ  พ.ศ. 2480  ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านที่เห็นความสำคัญของการศึกษา ต้องการให้  บุตรหลานมีความรู้ความสามารถ  อ่านออก    เขียนได้   ชาวบ้านจึงได้ร่วมกันปรับปรุงซ่อมแซมศาลาวัดเพื่อ   ใช้เป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียน โดยตั้งชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนบ้านม่วงเมืองไพร“ มีนายอ่อนสี ผการัตน์เป็นครูใหญ่   คนแรกของโรงเรียน จากนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหลายคน  จนถึงปี พ.ศ. 2509   ก็เกิดเหตุ เศร้าสลดขึ้นในโรงเรียนบ้านม่วง เมื่อนายนวล อุปนิสัยพล ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นครูใหญ่ ได้ถูกกลุ่มคนที่เรียกตนเองว่า “ ทหารประชาชน “   บุกเข้ายิงด้วยอาวุธสงครามขณะที่กำลังทำการสอนอยู่ เสียชีวิตท่ามกลางความตกตะลึงของคณะครูและนักเรียนในเวลาประมาณ 14.00 น. ทำให้ครูและนักเรียนเสียขวัญเป็นอย่างมาก

                    ต่อมา เมื่อปี พ.ศ. 2511  ได้รับงบประมาณจากทางราชการเพื่อปลูกสร้างอาคารเรียน       เป็นเงิน  80,000  บาท โดยรื้นถอนอาคารเรียนหลังเก่าที่ชำรุดมาปลูกสร้างใหม่เป็นแบบ  ป. 1 ซ. (พิเศษ) 1   หลังขนาด   5  ห้องเรียน

                   ในปีงบประมาณ  2512  ได้รับงบประมาณจากทางราชการเพื่อก่อสร้างบ้านพักครูแบบ 05 องค์การ  ราคา  20,000  บาท

                    ปีงบประมาณ  2522  ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  ป.1 ซ. ขนาด  2 ห้องเรียน  ราคา  293,000  บาท  และได้รับงบประมาณสร้างส้วม  1  หลัง 3 ที่ ตามแบบกรมสามัญ  401 ราคา 15,000 บาท

                    ปีงบประมาณ  2523  ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างโรงฝึกงานแบบ  312  ของกรมสามัญ 1 หลัง  ราคา  135,000  บาท    และได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครูแบบ     กรมสามัญ    202 ก.  1  หลัง  ราคา  170,000  บาท

                           ปีงบประมาณ  2526  ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม 1 หลัง ตามแบบสปช. 601/26  ขนาด  2 ที่  ราคา  25,000  บาท  เรือนเพาะชำแบบ  พ.1  จำนวน  1  หลัง  ราคา  10,000  บาท  และถังเก็บน้ำฝน  แบบ  ฝ.33  จำนวน  1  ชุด  ราคา  45,000  บาท

                          ปีงบประมาณ  2527  ได้รับเงินงบประมาณก่อสร้างสนามกีฬาฟุตบอลแบบ ฟ. 1 จำนวน 1 สนามราคา  83,000  บาท 

                          ปีงบประมาณ  2530  ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม  ตามแบบ สปช.  601/26  จำนวน 1 หลัง     2  ที่  ราคา  25,000  บาท

                          ปีงบประมาณ  2535  ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม  แบบ  สปช. 601/26      จำนวน  1 หลัง ราคา  25,000  บาท

                   ปีงบประมาณ  2541 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ สปช.  105/29    จำนวน       1 หลัง   4  ห้องเรียน  ราคา  1,834,000  บาท  และได้รับงบประมาณก่อสร้างถนนคอตกรีตเสริมเหล็ก       ยาว  500  เมตร  ราคา  755,000  บาท  

                  ปีงบประมาณ  2542  ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างสนามบาสเก็ตบอล แบบ  สปช.  ราคา  230,000  บาท  ถังน้ำซีเมนต์แบบ  ฝ. 33  ราคา  72,000  บาท  และต่อเติมชั้นล่างอาคารเรียนแบบ  สปช. 105/29  จำนวน  2  ห้องเรียน  ราคา  180,000  บาท  และได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วงเพื่อจัดซื้อถังน้ำไฟเบอร์กลาสขนาดบรรจุ 1,000 ลิตรจำนวน 3 ถังเป็นเงิน 19,500 บาท 

                 ปี พ.ศ. 2546  โรงเรียนบ้านม่วงร่วมกับชุมชนและศิษย์เก่าก่อสร้างอาคารห้องสมุดโรงเรียน

  เป็นเอกเทศ  ราคา   400,000  บาท โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด

                 ปี พ.ศ.  2548  โรงเรียนบ้านม่วงร่วมกับชุมชนและศิษย์เก่าก่อสร้างโรงอาหารเป็นเอกเทศ  ราคา   200,000  บาท โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด

                 ปี พ.ศ. 2550  โรงเรียนบ้านม่วงได้สร้างพุทธสถาน(อุทยานธรรมะ) ราคาประมาณ 50,000 บาท โดยใช้เงินรายได้สถานศึกษา

                 ปี พ.ศ. 2553  โรงเรียนบ้านม่วงได้รื้อถอนส้วมแบบ กรมสามัญ 401 และอาคารแบบ ป 1 พิเศษเนื่องจากชำรุดทรุดโทรมโดยนำไปก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเล้าไก่  และก่อสร้างอาคารดนตรี-นาฏศิลป์ ราคาประมาณ  400,000  บาท โดยใช้เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว และเงินรายได้สถานศึกษาในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง และก่อสร้างส้วม 1 หลัง  4 ที่  ราคาประมาณ  80,000  บาท

  จากเงินสนับสนุนจากมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.  เป็นเงิน  34,000  บาท และเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว

                 ปี พ.ศ. 2554  โรงเรียนบ้านม่วงประสบวาตภัยเมื่อวันที่ 4  พฤษภาคม  2554  ทำให้อาคารเรียน    แบบ ป 1 ซ    4  ห้องเรียน ได้รับความเสียหายทั้งหลังจนใช้การไม่ได้

                 ปีงบประมาณ  2555  โรงเรียนบ้านม่วงร่วมกับผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนได้ร่วมกันก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  1 หลัง  ขนาดกว้าง  8.50  เมตร  ยาว  18 เมตรโครงหลังคาเหล็ก มุงด้วยอะลูซิ้งค์  ราคาประมาณ  200,000  บาท  และได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29  (ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน)ใต้ถุนโล่ง  จำนวน  1  หลัง  4  ห้องเรียน  ราคาจ้างก่อสร้าง  3,468,000  บาท 

                 ปีงบประมาณ 2558  ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่  จำนวน  1 หลัง   ราคา จ้างก่อสร้าง  400,000  บาท 

                          โรงเรียนบ้านม่วงมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  16  ไร่ 

                          การดำเนินงานในการจัดการศึกษาได้รับการพัฒนาเรื่อยมา ถึงแม้จะพบกับอุปสรรค  ปัญหา  อย่างมากมาย คณะครูและชาวบ้านม่วงก็ไม่ย่อท้อ ร่วมแรงร่วมใจกันแก้ปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้การจัดการศึกษาแก่เยาวชนของชาติดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันโรงเรียนบ้านม่วงเปิดทำการสอน  3  ระดับ คือระดับก่อนประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  ปี  2540


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 08:00:22 น.

โรงเรียนบ้านม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางอนัญญาพร นามเกียรติ โทรศัพท์: 0935348043 อีเมล์: srilins@yahoo.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]