โรงเรียนบ้านม่วง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
  1. พัฒนาหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และ ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

  2.  พัฒนาระบบบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

               3.  ส่งเสริมการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ

  4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  และเสริมสร้างสุขภาพของนักเรียน

              5.  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 08:00:22 น.

โรงเรียนบ้านม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางอนัญญาพร นามเกียรติ โทรศัพท์: 0935348043 อีเมล์: srilins@yahoo.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]