• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ
                 1.) จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพโดยประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง
                 2.) พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของเขตพื้นที่การศึกษา
                 3.) เพิ่มประสิทธิภาพขีดความสามารถของผู้เรียนให้ได้มาตรฐาน

  เป้าประสงค์

                 1.) ประชากรในวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  12 ปี ตามสิทธิและโอกาสอย่างทั่วถึงและ มีคุณภาพ
                 2)  ให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน เพื่อพัฒนาสู่สังคมฐานความรู้
                 3)  ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้เป็นคนดี มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม  ที่ดีงาม        
                       รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามและดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชาติ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-09-01 14:22:43 น.

โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 โทรศัพท์: 042921504 อีเมล์: klangyai@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายสิทธิชัย ฮ่มป่า โทรศัพท์: 042921504 อีเมล์: klangyai@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]