โรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •  

  1.1    ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน

  โรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยา  สร้างขึ้นเมื่อวัมที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2464 โดยนายอำเภอเพ็ญ เป็นผู้ก่อตั้ง ดำรงอยู่ด้วยเงินการศึกษาพลี จัดการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3โดยอาศัยศาลาวัดโพธิ์ศรีสัตนาคบ้านนาบัวเป็นที่เรียนทางราชการได้แต่งตั้งให้   นายสาย   ศักดิ์พะนาน   ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ คนแรกและต่อมาได้ขยาบชั้นเรียนออกไปถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

  ปีพ.ศ.2495 นายไพรัช  เบ้าหล่อเพชร ครูใหญ่ในขณะนั้น ได้ย้ายที่เรียนออกไปจากศาลาวัด โดยไปสร้างอาคารเรียนชั่วคราวที่โคกน้อย และได้ทำการจับจองที่ดินว่างเปล่าเป็นสมบัติของทางราชการ ตาม ส.ค.1 เลขที่ 495 ตามโครงการของรัฐบาล  เมื่อ ปี พ.ศ.2497  โดยการนำของนายไพรัช  เบ้าหล่อเพชร  พร้อมด้วยคณะครู ชาวบ้านนาบัวและบ้านไผ่ได้ย้ายที่เรียนมาอยู่ในที่ดินปัจจุบันและได้รับความร่วมมือสร้างอาคารเรียนถาวร แบบ ป.3 ขึ้น 1 หลัง  ขนาด 4 ห้องเรียน  และได้รับจัดสรรงบประมาณจากทางราชการมาสมทบในปีต่อมาจึงเสร็จเรียบร้อย ปี พ.ศ. 2505  ได้ขยายชั้นเรียนออกไปถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7  ได้รับจัดสรรงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนอีก 2 ห้องเรียนปี พ.ศ. 2513  ได้รับงบประมาณจำนวน 240,000 บาท สร้างอาคารเรียน แบบ 007  ขนาด 2 ชั้น 8 ห้องเรียน ปี พ.ศ. 2518 สภาตำบลนาบัว ได้อนุมัติเงิน ปช.ลต. (เงินผัน) จำนวน  88,815 บาท  เพื่อเป็นค่าแรงและวัสดุในการรื้อถอนอาคารเรียน แบบ ป.3 ที่ชำรุด และสร้างแบบ    ป.1ซ.  ขนาด 5 ห้องเรียน และใช้เป็นที่เรียนตลอดมา 

  ปี พ.ศ. 2521 รัฐบาลได้ประกาศใช้หลักสูตรประถมศึกษาฉบับใหม่ โดยยุบชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 คงเหลือชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ในปีการศึกษา 2523 ได้เปิดสอนชั้นเด็กเล็กอีก 1 ห้องเรียน  ปี พ.ศ. 2527  ได้รับจัดสรรงบประมาณ 1,200,000  บาท สร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/26  ขนาด 6  ห้องเรียน เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสร้างเต็มรูปแบบ และได้รับอนุมัติ ให้รื้อถอนอาคารเรียนแบบ 007  ที่ชำรุดและนำวัสดุที่เหลือไปสร้างบ้านพักครู 2  หลัง  ปี พ.ศ. 2533  ได้รับงบประมาณจำนวน 335,000 บาท ต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่าง แบบ สปช.105/26  ได้รับงบประมาณจำนวน60,000 บาท ตีฝ้าเพดานอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ.

  ปี พ.ศ. 2536  ได้เปิดสอนชั้นอนุบาลปีที่ 1 และยุบชั้นเด็กเล็กเป็นชั้นอนุบาลปีที่ 2  ปี พ.ศ. 2542     เข้าโครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม  ปี พ.ศ.2547ได้รับประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากชื่อเดิมโรงเรียนบ้านนาบัว เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยา” เมื่อวันที่ 1  ตุลาคม  พ.ศ. 2547 ปี พ.ศ. 2553 ได้รับงบประมาณสร้างส้วม แบบ สพฐ.4        ห้องส้วม 4 ห้อง  งบประมาณ 350,000 บาท  ปี พ.ศ. 2554 เข้าโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 20:21:30 น.

โรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โทรศัพท์: 0923218670 อีเมล์: ืืnaboupai.9school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาววรัญญา แก้วแก่น โทรศัพท์: 0908394172 อีเมล์: toy.717ka@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]