โรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •  

  พันธกิจ

                     1.  มุ่งจัดการศึกษาให้ผู้เรียนบรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรสถานศึกษา      

                     2.  พัฒนาบุคลากร  ผู้เรียนให้มีความรู้  พร้อมก้าวทันเทคโนโลยี

                     3.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม มีวินัยใฝ่รู้เด็กพิเศษได้รับการเอาใจใส่  และพัฒนาด้านการศึกษา

                     4.  ดำเนินนโยบาย  ส่งเสริม  สนับสนุน  กำกับ  ติดตาม  ตรวจสอบ  นิเทศ  ประเมินผล  เสริมสร้างขวัญและกำลังใจ  ให้บุคลากรดำเนินงานให้บรรลุผลตามนโยบายอย่างมีความสุข

                     5.นำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในโรงเรียนและชุมชน

                     6. ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขปัญหาต่างๆ พร้อมส่งเสริมด้านการศึกษาอย่างเป็นระบบ

                     7.พัฒนานักเรียนและบุคลากรสู่ประชาคมอาเชี่ยน

   

  เป้าประสงค์

  1.  นักเรียนมีความรู้  ใฝ่รู้  ใฝ่เรียน  รักการอ่าน  อ่านคล่อง  เขียนคล่อง  และคิดเลขเป็น

  2.  นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีระเบียบวินัย

  3.  นักเรียนมีความสามารถด้านกีฬา  และมีสุขภาพแข็งแรง

  4. นักเรียนนำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มาใช้ให้เกิดประโยชน์

  5.  นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์  ศิลปะ  วัฒนธรรม  เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ความเป็นไทยและท้องถิ่น

  6. นักเรียนสามารถ ก้าวสู่ประชาคมอาเชียนได้ตามเป้าหมาย


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 20:21:30 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายเจียม ทองวิธิ
 • แนะนำบุคลากร

 • นายภาณุพงศ์ อาจหาญ

 • นางทองเคี่ยม สุดแสงสถิติการเข้าเยี่ยมชม

12,751
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โทรศัพท์: 0818722171 อีเมล์: ืืnaboupai.9school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาววรัญญา แก้วแก่น โทรศัพท์: 0908394172 อีเมล์: toy.717ka@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]