โรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  •  

    วิสัยทัศน์

                       ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน ก้าวทันเทคโนโลยี  เห็นคุณค่าของความ

    เป็นไทย มีคุณภาพนำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เด็กพิเศษเรียนร่วมได้รับการพัฒนาตามศักยภาพของบุคคล  ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการ พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเชี่ยน


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 20:21:30 น.

โรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โทรศัพท์: 0923218670 อีเมล์: ืืnaboupai.9school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาววรัญญา แก้วแก่น โทรศัพท์: 0908394172 อีเมล์: toy.717ka@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]