โรงเรียนบ้านยาง (คุรุราษฎร์วิทยา)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
 


  • พันธกิจ / เป้าประสงค์
  • ๑.พัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา  มีสุขภาพกาย  สุขสภาพใจที่ดี

    ๒.พัฒนาครูให้จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  มีคุณธรรม จริยธรรม

    ๓.พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาไทย

    ๔.พัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 20:21:30 น.

โรงเรียนบ้านยาง (คุรุราษฎร์วิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-4222-0223 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: รัชนี บุญเที่ยง โทรศัพท์: 0833446389 อีเมล์: ratchanee_5895@yahoo.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]