โรงเรียนบ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

            1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

            2. พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้ คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ สามารถพัฒนาศักยภาพและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

  ตลอดชีวิต

            3. ส่งเสริมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และสังคมคุณธรรม จริยธรรมที่คนไทยทุกคนอยู่ร่วมกัน

  อย่างปลอดภัย สงบสุข และพอเพียง

            4. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

            5. ประสานความร่วมมือกับองค์กรทุกภาคส่วน เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

   

  เป้าประสงค์
            1. เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาให้มีคุณภาพ

  และมีประสิทธิภาพ

            2. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้ คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ

  การศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ

            3. เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศ

  อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

            4. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  และเต็มศักยภาพ

            5. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการพัฒนาการจัดการศึกษา

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 20:21:30 น.

โรงเรียนบ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-4222-0270 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวพิชามญชุ์ สาครเจริญ โทรศัพท์: 0885726093 อีเมล์: is-am-i@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]