โรงเรียนอนุบาลไชยวาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ (Mission)

             1. จัดการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ให้มีคุณภาพ

              2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาโดยท้องถิ่นมีส่วนร่วม

              3. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และการประกันคุณภาพการศึกษา

             4. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การปกครองระบอบประชาธิปไตย เสริมสร้างสุขภาพ

  ของนักเรียน และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

   

  เป้าประสงค์ (Corporate Objectives)

                  “นักเรียนเป็นคนดี มีความรู้เป็นเลิศ มีทักษะการทำงาน ได้มาตรฐานชาติ ดำรงตนอยู่

   ในสังคมอย่างเป็นสุข”


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-20 09:05:36 น.

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 โทรศัพท์: 042265444 อีเมล์: anubanchaiwan@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาววรรณนิภา บรรเลงส่ง โทรศัพท์: 0831487715 อีเมล์: kaewannipa@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]