โรงเรียนบ้านดงพัฒนา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •         พันธกิจ

         1.   จัดการศึกษาระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อย่างทั่วถึงและเน้นผู้เรียนให้มีคุณภาพ

  1. บริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม
  2. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณธรรมนำความรู้  เป็นครูมืออาชีพ
  3. ระดมทรัพยากร  แหล่งเรียนรู้  และภูมิปัญญาที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการศึกษา                           

  เป้าประสงค์

   

  1. ประชากรในวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
  2.  นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข  มีความรู้คู่คุณธรรม   มีทักษะในการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน และได้รับการพัฒนาทางวิชาการทั้ง 8  กลุ่มสาระการเรียนรู้  อย่างเต็มศักยภาพ
  3. นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์  แข็งแรง  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา  มีวิถีชีวิตตามระบอบประชาธิปไตย  และอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 01:10:44 น.

โรงเรียนบ้านดงพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 โทรศัพท์: 095-7892545 อีเมล์: 41030095
เว็บมาสเตอร์:: วนิดา ม่วงท่า โทรศัพท์: 083-3288515 อีเมล์: wani.yinglek0125@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]