โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นดอนเขือง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ                                                                                                                                                           

                1.นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนา  ให้มีความรู้คู่คุณธรรม  มีทักษะในการอ่าน  คิด  วิเคราะห์และเขียน

                      อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข                                           

                2.จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการกิจกรรมการเรียนการสอน
                3.พัฒนาและส่งเสริมประเพณี  น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต                                                                                                                        

   เป้าประสงค์                                                                                                                                         

   1.ประชากรในวัยการศึกษาภาคบังคับบ้านหนองผักแว่นและบ้านดอนเขืองได้รับการศึกษาครบถ้วนทุกคน
  2.นักเรียนระดับปฐมวัยทุกคนมีความพร้อมในการเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1
  3.นักเรียนระดับ ป.1 ถึง ป.6 มีส่วนร่วมกิจกรรมทั้งในระดับกลุ่มโรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
  4.มีระบบการบริหารจัดการที่ดี สภาพแวดล้อมสะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย 

                 5.ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:18:22 น.

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นดอนเขือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 โทรศัพท์: 0885718825 อีเมล์: sirirud497@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กรรณิการ์ ศรีวัฒน์ โทรศัพท์: 0951691556 อีเมล์: kannigasriwut1@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]