โรงเรียนบ้านนาโป่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1.ประธานสภานักเรียน
       เด็กหญิงวิไลพร  ชื่นอุดม

  2. รองประธานนักเรียน
      เด็กหญิงทิพย์กมล   สอนสุภาพ  

  3. คณะกรรมการฝ่ายสิ่งแวดล้อม
      เด็กหญิงจุฑามาศ  สอนุภาพ
      เด็กหญิงเพชรพิมพ์สยาม  โมรินทร์์
      เด็กชายณัฐพงษ์  นุราช
      เด็กหญิงอุไรพร  ศรีบุญเรือง
      เด็กหญิงกนกพร  อินต๊ะบูรณ์

  4.  คณะกรรมการฝ่ายวัฒนธรรม/ประเพณี
         เด็กหญิงทิพย์กมล  สอนสุภาพ
         เด็กชายชนะพล  ผ่องใสสี
         เด็กหญิงณัฐนันท์  การภักดี
         เด็กหญิงพลอยน้ำริน โมรินทร์
         เด็กหญิงวริศรา  แก้วทอง

  5. คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาชุมชน
         เด็กหญิงศศิธร  พรมภักดี
         เด็กชายดวงตะวัน  เหล่าเมืองเพีย
         เด็กชายวีรพล  พลซา
         เด็กหญิงทิญาพร  แก้วไชยะ
         เด็กหญิงชลธิชา  สิงห์เพชร

  6.  คณะกรรมการฝ่ายคุณธรรม/จริยธรรม
          เด็กหญิงพรเทวี เสนาทิพย์
          เด็กหญิงชนาทิพย์  บัญชาเมฆ
          เด็กหญิงปาณิศา  ปัดชา
          เด็กชายณัฐวุฒิ  ปลื้มประสงค์
          เด็กชายณัฐพล  เฟื่องเจริญ

  7. คณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ อนามัย
         เด็กหญิงอาภัสา  ธรรมวงค์
         เด็กชายใจเพชร  สอนสุภาพ
         เด็กชายภราดร  จันทร์ศรีอ่อน
         เด็กหญิงปัทมวรร  บุญปก
         เด็กหญิงสุนิสา  โสภารักษ์   

  8.  คณะกรรมการฝ่ายกีฬา/นันทนาการ
          เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญปก
          เด็กชายอรรถพร  สอนสุภาพ
          เด็กชายวรวิทย์  คำพรมมี
          เด็กชายเอกอนันต์  ภักมี
          เด็กชายธนรัชต์  พระบรรเทา

  9. คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี/ต่างประเทศ
          เด็กชายณัฐวุฒิ  แน่นอุดร
          เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ศรีทอง
          เด็กหญิงปารวี  รามศิริ
          เด็กหญิงวิไลวัลย์  ชื่นอุดม
          เด็กหญิงธิติรัตน์  แก้วประสงค์

  10.  คณะกรรมการฝ่ายธนาคาร/สหกรณ์/เศรษฐกิจพอเพียง
            เด็กหญิงนัฐกานต์  สอนสุภาพ
            เด็กชายพิพัฒน์  ศรีพล
            เด็กหญิงปาริชาติ สมอบ้าน
            เด็กชายธีระพงษ์  ราชแข็ง
            เด็กชายภัทดนัย  คนยืน

  11.  คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
           เด็กหญิงกัญญารัตน์  แสนชัย
           เด็กชายสุรชัย  หนูเงิน
           เด็กชายเทียนทอง สอนสุภาพ
           เด็กหญิงวรัญญา  แก้วกัณหา
           เด็กหญิงปัญญาภรณ์   วิจิตร

  12.  เลขานุการสภานักเรียน
         เด็กหญิงอทิตยา  ขวัญครอง  

         


    

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:02:23 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายพัชวิชญ์ โฮงยากุล
 • แนะนำบุคลากร

 • นายภิญโญ ลาโสม

 • นางธิดาวรรณ อุทธาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,178
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนาโป่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โทรศัพท์: 042804448 อีเมล์: napong@loei1.go.th
เว็บมาสเตอร์:: สุภาพร ทาสาลี โทรศัพท์: 0921419658 อีเมล์: moei3678@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]