โรงเรียนบ้านนาโป่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ
        1. ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาให้แก่ประชากรวัยเรียนทุกคน
        2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
        3. พัฒนาการบริหารจัการศึกา โดใช้หลักธรรมาภิบาล
        4. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และการประกันคุณภาพการศึกษา
        5. ส่งเสริมุธรร จริยธรรมและเสริมสร้างสุขภาพของนักเรียนอย่างต่่อเนื่อง
        6. ส่่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรร ขนบธรรเนียม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

  เป้าประสงค์
        1.  นักเรียนระดับประถมวัยและรับการศึกษาภาคบังคับโรงเรียนบ้านนาโป่งได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพและพัฒนาเต็มศักยภาพ
        2.  นักเรียนโรงเรียนบ้านนาโป่งทุกคน  มีคุณธรรม  จริยธรรม มีความรู้ด้านวิชาการ สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
        3.  โรงเรียนบ้านนาโป่งมีความเข้มแข็งในการบริหาร จัดการ และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยความร่วมมือโดยผู้ที่ีส่วนเกี่ยวข้องของทุกฝ่าย 
   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:02:23 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายพัชวิชญ์ โฮงยากุล
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาววิรัลพัชร บุตรจันทร์

 • นายอานนท์ ไชยมานันต์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,187
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนาโป่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โทรศัพท์: 042804448 อีเมล์: napong@loei1.go.th
เว็บมาสเตอร์:: สุภาพร ทาสาลี โทรศัพท์: 0921419658 อีเมล์: moei3678@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]