โรงเรียนบ้านแก่งม่วง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนบ้านแก่งม่วง

         ๑.  โรงเรียนบ้านแก่งม่วง

  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๘  เดือนพฤษภาคม  ๒๔๘๒  โดยนายหิรัญ  สุวรรณรังศรี  นายอำเภอด่านซ้าย  เป็นผู้ก่อตั้งขึ้น  ซึ่งตั้งอยู่ที่  หมู่ที่  ๗  ตำบลนาดี  อำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย  เดิมอาศัยสำนักสงฆ์บ้านแก่งม่วงเป็นที่เรียนโดยใช้ชื่อว่า  “โรงเรียนประชาบาลบ้านแก่งม่วง”  มีครู  ๒  คน  อาศัยเงินงบประมาณของทางราชการและชุมชนให้ความช่วยเหลือสนับสนุน  ด้านแรงกายและแรงทรัพย์  ตามกำลังศรัทธามาจนถึงปัจจุบันนี้

   

         ๒.  การจัดการเรียนการสอน

  ครั้งแรกเปิดทำการสอนชั้น  ป.๑  ต่อมาได้เปิดขยายเพิ่มขึ้น  เป็นชั้น  ป.๒,ป.๓,ป.๔,ป.๕,ป.๖  ตามลำดับ  ปัจจุบันได้เปิดทำการสอน  ๒  ระดับ  คือ  ระดับก่อนประถมศึกษา  และระดับประถมศึกษา  จำนวน  ๘  ห้องเรียน  มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  ๔๗  คน

   

         ๓.  หลักสูตรของสถานศึกษา

  ในครั้งแรกโรงเรียนใช้หลักสูตรประถมศึกษา  พุทธศักราช  ๒๕๐๓  ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหม่  โดยใช้หลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช  ๒๕๒๑  และได้มีการปรับปรุงแก้ไข  ในปี  พ.ศ.  ๒๕๓๓  เป็นหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช  ๒๕๒๑  (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๓๓)

  ปัจจุบันทางโรงเรียนได้สร้างหลักสูตรสถานศึกษาโดยเทียบเคียงกับหลักสูตรแกนกลางของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๔๔  ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้ในชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  และชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔  และขยายไปจนครบทุกชั้นเรียนในปี  ๒๕๔๘

   

         ๔.  การเปลี่ยนแปลงต้นสังกัด

            เดิมโรงเรียนประชาบาลบ้านแก่งม่วง  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ต่อมาในปี  พ.ศ.  ๒๕๑๐  ได้โอนไปขึ้นกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด  กระทรวงมหาดไทย  จนถึงปี  พ.ศ.  ๒๕๒๓  จึงได้  โอนไปขึ้นกับสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ

                  ปัจจุบันได้ปรับโครงสร้างกระทรวงใหม่  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ตามมาตรา  ๑๐ (๔)  จึงได้ขึ้นกับต้นสังกัดใหม่  คือ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:25:50 น.

โรงเรียนบ้านแก่งม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 โทรศัพท์: 042870319 อีเมล์: kangmuang.520@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายจิตรกร อัศวพลกุล โทรศัพท์: 0880313996 อีเมล์: Jkorn520@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]