โรงเรียนบ้านแก่งม่วง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
  1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
  2. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
  3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายและไม่ใฝ่อบายมุข
  4. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา
  5. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตรสถานศึกษา
  6. พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะความรู้ความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ
  7. จัดระบบบัญชี การเงิน และพัสดุให้เป็นปัจจุบันถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
  8. จัดให้มีการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง
  9. จัดให้มีการกำกับ ติดตาม และนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ
  10. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นระบบ
  11. จัดอาหารกลางวันและอาหารเสริม  (นม)  ให้กับนักเรียนทุกคน
  12. จัดให้มีการดูแลช่วยเหลือเด็ก
  13. จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน
  14. จัดรวบรวมข้อมูลสำมะโนประชากรในวัยเรียนในเขตบริการและเกณฑ์เด็กเข้าเรียนทุกคน
  15. จัดประชุมผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  16. ปรับปรุงห้องเรียนและอาคารสถานที่ให้น่าอยู่ เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
  17. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:25:50 น.

โรงเรียนบ้านแก่งม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 โทรศัพท์: 042870319 อีเมล์: kangmuang.520@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายจิตรกร อัศวพลกุล โทรศัพท์: 0880313996 อีเมล์: Jkorn520@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]