โรงเรียนบ้านนาลานข้าว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •    พันธกิจ           

                 ๑. ส่งเสริมสนับสนุนระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

                 ๒. ส่งเสริมพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ

                 ๓. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง

                 ๔. ยกระดับคุณภาพผู้เรียน ให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา

                 ๕. พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนอัจฉริยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศและได้รับโอกาสในการแข่งขันระดับอาเซียน

                 ๖. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน

                   ชีวิตประจำวัน

  เป้าประสงค์

                 ๑. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และโรงเรียนมีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล

                 ๒. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถ มีทักษะการปฏิบัติงานตามสมรรถนะ และมาตรฐานวิชาชีพ

                 ๓. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษา ๑๕ ปี อย่างทั่วถึง

                 ๔. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

                 ๕. ผู้เรียนมีศักยภาพในการแข่งขันระดับอาเซียน

                 ๖. ผู้เรียนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:25:50 น.

โรงเรียนบ้านนาลานข้าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 โทรศัพท์: 0872153484 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวพรนิภา ศรีแสง โทรศัพท์: 0800877085 อีเมล์: pornnipa.ss2532@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]