โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการสภานักเรียน

  น.ส อัญชลิกา   กรมทอง   ประธาน

  นาย ศิริชัย   พุ่มแก้ว   รองประธานคนที่ 1

  ด.ญ.มัญฑณา   พิมาวุฒิ   รองประธานคนที่ 2

  หัวหน้าฝ่ายงาน 5 ฝ่าย

  1 ฝ่ายศึกษาธิการ

  น.ส เจนจิรา   เถาว์ประสาท   หัวหน้า

  นาย ก่อกฤษณ์    กรมทอง   รองหัวหน้า

  2 ฝ่ายสาธารณะสุข

  ด.ญ.ชลลดา   แก้ววงษา   หัวหน้า

  ด.ช.จุลจักร   กรมทอง   รองหัวหน้า

  3 ฝ่ายเกษตรและสหกรณ์

  ด.ญ.นฤมล   ศรจันทร์   หัวหน้า

  นาย อโนชา   สุพร    รองหัวหน้า

  4 ฝ่ายปกครองและคุณธรรม

  ด.ญ.ญาดาวดี   มีมูล   หัวหน้า

  นาย อนุวัตน์   กรมทอง  รองหัวหน้า

  นาย กุลชาติ   ศรีคำ

  นาย โชคทวี  ชัชวาลย์

  นาย ธนาวุฒิ   มูลหล้า

   

  5 ฝ่ายอาคารสถานที่

  ด.ญ.ศิริรัตน์   ไชยคีนี   หัวหน้า

  นาย สิทธิพงษ์    มายา  รองหัวหน้า

  หัวหน้า 5 กลุ่มงาน

  กลุ่มที่ 1

  น.ส นัฐตญา   จำปา   หัวหน้า

  นาย ณัฐกิจ    หงษ์สง่า   รองหัวหน้า

  กลุ่มที่ 2

  น.ส เจษรินทร์   สีหนองคู   หัวหน้า

  ด.ช.ศุภชัย   ชาบัณฑิต   รองหัวหน้า

   

  กลุ่มที่ 3

  ด.ญ.ศิริโสภา    ผุยมาตย์   หัวหน้า

  ด.ช.พัฒพงษ์    ศรีชัยภูมิ   รองหัวหน้า

   

  กลุ่มที่ 4

  นาย อัษฎา   มีกาละ หัวหน้า

  น.ส พรรณิกา   เรืองวิเศษ   รองหัวหน้า

   

  กลุ่มที่ 5

  ด.ญ.พีระญา   แพงจอมพล   หัวหน้า

  ด.ญ.พาริณี   แพงจอมพล   รองหัวหน้า

   

   

  รายชื่อนักเรียนกลุ่มที่ 1

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

  ด.ช. จตุรงค์   สอนสระคู

  ด.ช. อัครพล   พรมมาวันนา

  ด.ช. อภิวัฒน์   เสี่ยงบุญ

  ด.ช. ปริญญา   ชาชมราษฏร์

  ด.ญ. ชัยนับ   ย๊ะ

  ด.ญ. สุภาสิณี   แก้ววงษา

   

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

  ด.ช. กิตติศักดิ์   ยาวิไชย

  ด.ช. ณฐพล   จันนาวรรณ

  ด.ญ. ญากานดา  ฤาวงษ์

  ด.ญ. ชยานันต์   สากุลา

  ด.ช. วงศกร   วังเหมือย

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

  ด.ช. โชตินันณ์   หลักกอ

  ด.ช. ศุภกิตติ์   กิมะพงศ์

  ด.ช. ปิติ   กิ่งนอก

  ด.ญ. ปนัดดา   กรมทอง

  ด.ญ. อรนุช   แสนใจวุฒิ

  ด.ญ. อรพิมล   พรมศรีจัน

   

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

  ด.ช. ศักดิ์ชัย   น้อยสิงห์

  ด.ช. ธีระศักดิ์   ประสงสุข

  ด.ช. สรวีย์   โอภาส

  ด.ญ. ธิดารัตน์   ทุมสงคราม

  ด.ญ. ปภัทณา   ไม้ตรง

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

  ด.ช. ณัฐวัฒน์   ไพสูนย์

  ด.ช. ยศวัจน์   สุดศรี

  ด.ญ. ชาลินี   บุญหลอด

  ด.ญ. ชุติมา   กรมทอง

   

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  ด.ช. ธนาวุฒิ   กันทัง

  ด.ช. เอกรินทร์   มีมูล

  ด.ช. อนุชาติ   ไชยคีนี

  ด.ญ. พัทริดา   วงษ์ลา

  ด.ญ. วราภรณ์   ไชยคีนี

   

  มัธยมศึกษาปีที่ 1

  ด.ช. นนทวัฒน์   มูลหล้า

  ด.ช. ชนาธิป   รัตนวงศ์สวัสดิ์

  ด.ญ. ธันวา   ทับทิมจันทร์

  ด.ญ. ดวงเนตร   คำหาร

  มัธยมศึกษาปีที่ 2

  ด.ช. อามร   อาจไพรินทร์

  ด.ช. ธวัชชัย   ชูด้วง

  ด.ช. ณัฐวุฒิ   มาชม

  ด.ช. นครินทร์   อินปา

  ด.ญ. จีราพร   กรมทอง

  ด.ญ. ชลธิดา   สิงห์พรรณ

   

  กลุ่มที่ 3

  ด.ช. กิตติพงษ์   เรืองวิเศษ

  ด.ช. จริพัฒน์   ไชยคีนี

  ด.ช. ชนะการณ์   มีมูล

  ด.ญ. ทักษอร   โทไข่ษร

  ด.ญ. รัชฎาภรณ์   มอญชัยภูมิ

   

  ประถมศึกษาปีที่ 2

  ด.ช. พีระวัส   มะลิวัลย์

  ด.ช. ธนพล   อุ่นใจ

  ด.ญ. สาวิตา   เขียวนามั่ง

  ด.ญ. พลอยรินทร์    สีหนองคู

  ด.ช. สุทธิพัทร

   

  ประถมศึกษาปีที่ 3

  ด.ช. ศุกลวัฒน์   อยู่ที่ธิป

  ด.ช. วิริทธิ์นันท์   รังสร้อย

  ด.ช. ธนาธิป   กรมทอง

  ด.ญ. ขวัญพร   แสงป้อน

  ด.ญ. ปลายฟ้า   คำภาษี

   

  ประถมศึกษาปีที่ 4

  ด.ช. เกรียงไกร   ภากระจ่าง

  ด.ช. ณัฐชนน   ศรพรหม

  ด.ช. ธนาคิม   พรมจันทร์

  ด.ญ. วรินยุพา   เพชรลาเวียง

  ด.ญ. รุ่งฤดี   ศรีคำ

   

  ประถมศึกษาปีที่ 5

  ด.ช. ณรงค์ฤทธิ์   โจ๊ะโหว๊ะสิงห์

  ด.ญ. ปิยธิดา   กองพอด

  ด.ญ. กชกร   สั้นจันดา

  ด.ญ. วรพรรณ   สุโพธิ์

   

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  ด.ช. ภีระภัทร   พรมรัตน์

  ด.ช. ณัฐวุฒิ   กรมทอง

  ด.ช. อำพันธ์   ไชยศรีหาด

  ด.ญ. วรัญญา   สวัสดี

  ด.ญ. ธิดารัตน์   ศรีคำ

   

  มัธยมศึกษาปีที่ 1

  ด.ช. ธัสกร   อุ่นใจ

  ด.ช. ธนพล   กาจธัญกิจ

  ด.ญ. อรนุช   แก้วพิลารมย์

  ด.ช. ประภาพร   ศรีคำ

   

  มัธยมศึกษาปีที่ 2

  ด.ช. ธนาธรณ์   อ่อนสุระทุม

  ด.ช. กิตติศักดิ์   วงษ์ลา

  ด.ช. ธนวุฒิ   แสนทวีสุข

  ด.ญ. รัตติกาล   กรมทอง

  ด.ญ. รุจิรา   พรราช

  ด.ญ. ภัสสร   อยู่ที่ธิป


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 17:55:27 น.

โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โทรศัพท์: 042070459 อีเมล์: nasee@loei1.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ส.ต.อ.สิทธิพงษ์ สายจันทร์ โทรศัพท์: 0962074788 อีเมล์: saichantra1@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]