โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •  

  พันธกิจ

  ๑   พัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

  ๒.  พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ   คุณธรรม  จริยธรรม  ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ๓.  พัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ๔.  บริหารจัดการศึกษาให้มีความเข้มแข็งตามหลักธรรมมาภิบาล

  ๕.  พัฒนาการศึกษาเพื่อนำไปสู่ประชาคมอาเซียนโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

   

  เป้าประสงค์ ( Corporate  objective )

            ประชากรในวัยเรียนทุกคนได้เข้าเรียนอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน  ตามจุดเน้นนโยบายแนวคิด  ๕๕๕แห่งการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนคือ

  ๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ทุกวิชา  ทุกระดับชั้นสูงขึ้นไม่น้อยกว่า  ร้อยละ  ๕

  ๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติสูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๕  และมีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ  ๕๐

  ๓. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑-๓  อ่านได้  เขียนได้  และคิดเป็นทุกคน

  ๔. นักเรียนชั้น  ป. ๔- ม.๓   อ่านคล่องเขียนคล่องทุกคนและคิดได้อย่างมีวิจารณญาณ  ชั้น  ป.๔-๖ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๗๐และชั้น  ม.๑-๓ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐

  ๕. นักเรียนทุกระดับชั้นมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์  ตามแนวคิดสร้างวัฒนธรรมองค์กร  ๕คือ  “ถือศีล  ๕  วาจาไพเราะ  เสนาะหูเมื่อทักทาย  ยิ้มง่ายไหว้สวย  ร่ำรวยความดี”

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 17:55:27 น.

โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โทรศัพท์: 042070459 อีเมล์: nasee@loei1.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ส.ต.อ.สิทธิพงษ์ สายจันทร์ โทรศัพท์: 0962074788 อีเมล์: saichantra1@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]