โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์ 

  เสมอภาคทางการศึกษา          พัฒนาคุณภาพได้มาตรฐาน 

  บริหารแบบมีส่วนร่วม               เป็นศูนย์รวมแห่งการเรียนรู้ 

  มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน

   

  ปรัชญา : จัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่ ๒  โดยสร้างโอกาสแก่ผู้เรียน  ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  ให้ผู้เรียนเป็นคนดี เป็นคนเก่ง ใฝ่เรียนรู้  ครูเป็นครูมืออาชีพ  มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  และให้โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 17:55:27 น.

โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โทรศัพท์: 042070459 อีเมล์: nasee@loei1.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ส.ต.อ.สิทธิพงษ์ สายจันทร์ โทรศัพท์: 0962074788 อีเมล์: saichantra1@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]