• Social Network
 •  

 • แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
 • ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

  O1 :  โครงสร้างหน่วยงาน
  O2 : ข้อมูลผู้บริหาร
  O3 : อำนาจหน้าที่ 
  O4 : แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  O5 : ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
  O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์
  O8 : Q&A
  O9 : Social Network

  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

  O10 : แผนดำเนินการประจำปี
  O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
  O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  O13 : มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  O14 : มาตรฐานการให้บริการ
  O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  O17 : E-Service

  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

  O18 : แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  O19 : รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
  O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
  O22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  O26 : การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
  O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

  O29 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต 
  O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
  O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี
  032 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

  ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

  ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

  O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการสุจริต
  O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
  O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

   ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

  O42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  O43 : การดำเนินการตามมาตรส่งเสริมคุณธรรม

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-31 13:42:10 น.

โรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042870636 อีเมล์: nspcom19@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายลิขิต ลมชาลี โทรศัพท์: 0821181907 อีเมล์: likhit_51@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]