• Social Network
 • ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ faceebok

 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนนาด้วงวิทยา

             โรงเรียนนาด้วงวิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยสังกัดกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาลำดับที่ 18 ของจังหวัดเลย  ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2521                 ได้เปิดทำการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2521 โดยเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 จำนวน  3 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 95  คน  เมื่อเริ่มก่อตั้งได้อาศัยศาลาการเปรียญวัดเวียงล้อมเป็นที่ทำการเรียนการสอนชั่วคราวและจังหวัดได้แต่งตั้งให้ นายถนอม  จันทนา ศึกษาธิการกิ่งอำเภอนาด้วงมารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ ต่อมากรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้งให้นายธวัชชัย  ศรีภูมิสวัสดิ์  อาจารย์ 1 โรงเรียน  ศรีสงครามวิทยา  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย  มาดำแรงตำแหน่งครูใหญ่

             ในปี พ.ศ. 2522  ชาวบ้านได้บริจาคที่ดินบริเวณบ้านป่าหวายพัฒนา จำนวน  78  ไร่  1  งาน80  ตารางวาให้เพื่อเป็นที่ก่อสร้างโรงเรียนซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบันโดยกรมสามัญศึกษาได้อนุมัติงบประมาณให้ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวจำนวน  1  หลัง (ปัจจุบันปรับปรุงเป็นโรงอาหาร)  จำนวน  6  ห้องเรียน  งบประมาณ 240,000  บาท ค่าก่อสร้างบ้านพักครู แบบ 202 ก.  งบประมาณ  180,000  บาทจำนวน  1  หลัง ปีพ.ศ. 2523 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขนาด 3 ห้องเรียนจำนวน 1 หลัง (รื้อถอนแล้วเพื่อสร้างอาคารถาวร) งบประมาณ 120,000  บาท ค่าก่อสร้างอาคารเรียนถาวร แบบ 216 ค.   ครึ่งหลัง งบประมาณ 1,450,000  บาท  ค่าก่อสร้างบ้านพักครู (ไม่ทราบแบบ) จำนวน 1 หลัง งบประมาณ  170,000  บาท ค่าก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนขนาด  6  ที่  จำนวน  1  หลัง งบประมาณ  45,000  บาท   ปีพ.ศ.  2524 ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าก่อสร้าง บ้านพักครู แบบ 202 ก.  จำนวน 2 หลัง  งบประมาณ  400,000  บาท และได้รับค่าก่อสร้างบ้านพักนักการภารโรง จำนวน  1 หลัง งบประมาณ  46,000  บาท

              ในปี พ.ศ. 2525 นายธวัธชัย  ศรีภูมิสวัสดิ์  ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่ที่โรงเรียนหนองหินวิทยาคม อำเภอภูกระดึง และจังหวัดได้แต่งตั้งให้นายอดุลย์  ศรีแสงรัตน์  มาดำรงตำแหน่งแทน  ปี พ.ศ.2526  จึงได้รับจัดสรรงบประมาณให้สร้างอาคารเรียนเต็มรูปในปีเดียวกันนี้โรงเรียนได้รับงบประมาณค่าก่อสร้างหอประชุมขนาดเล็ก (มพช.) วงเงิน 995,000 บาท ได้รับงบประมาณค่าก่อสร้าง อาคารโรงฝึกงาน คหกรรม อุตสาหกรรมและ โรงฝึกงานเกษตรกรรม  จำนวน  2  หลัง  งบประมาณ 1,041,500  บาท  ค่าก่อสร้างบ้านพักครูแบบแฟลต  ขนาด 2  ยูนิต  จำนวน  1  หลังงบประมาณ  283,500  บาท  ได้รับงบประมาณค่าเดินสายไฟฟ้าแรงสูงภายใน,จัดระบบประปาแบบกรองน้ำมีหอถังเดินท่อประปางบประมาณ 647,000 บาท ปีพ.ศ. 2527  ได้รับงบประมาณค่าก่อสร้างบ้านพักครู แบบ 204/2527 (บ้านพักผู้บริหาร) จำนวน  1  หลัง  งบประมาณ  220,000  บาท 

                ปี พ.ศ.  2528  นายอดุลย์  ศรีแสงรัตน์ ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่ที่โรงเรียนเหมืองแบ่ง        วิทยา  อำเภอวังสะพุง และกรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้งนายโกศล  บุญไชย มาดำรงตำแหน่งแทน  ในปี พ.ศ.  2529  โรงเรียนดับจัดสรรงบประมาณค่าก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน ขนาด  6  ที่  จำนวน 1  หลังงบประมาณ  87,000  บาท  ปี พ.ศ. 2530 โรงเรียนประวาตภัยทำให้หอประชุมเสียหาย เป็นอย่างมาก กรมได้อนุมัติงบประมาณเพื่อซ่อมแซม เป็นเงิน  546,000  บาท  ปี พ.ศ. 2534  ได้รับงบประมาณค่าก่อสร้างบ้านพักนักการภารโรง จำนวน  1  หลัง งบประมาณ 111,000  บาท พร้อมกันนี้โรงเรียนได้ขออนุมัติเปิดสอนในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จำนวน  2  ห้องเรียน   พ.ศ. 2536  ได้รับจัดสรรงบประมาณ ค่าก่อสร้าง ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน แบบมาตรฐาน 6 ที่ งบประมาณ  179,960  บาท  ปี พ.ศ. 2538 โรงเรียนมีสภาพขาดแคลนอาคารเรียน กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียนถาวร แบบ 216 ล. (ปรับปรุง 29 ) จำนวน  1  หลังงบประมาณ  8,407,730  บาท พร้อมต่อเติมชั้นล่างอาคารเป็นห้องพักครู วงเงิน  289,620  บาท        

              ปี พ.ศ.  2539  นายโกศล  บุญไชย  ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเลยอนุกุลวิทยา และกรมฯ ได้แต่งตั้งให้นายอดุลย์  ศรีแสงรัตน์  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนาด้วงวิทยา  ถึง 30  กันยายน  2540 จึงได้เกษียณอายุราชการ

  ต่อมา เมื่อวันที่  1  ตุลาคม  2540  กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายสงวนวุฒิชัย  ภาโนชิต  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนาด้วงวิทยา ในปี พ.ศ. 2543  ได้รับงบประมาณค่าก่อสร้าง ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนแบบมาตรฐาน  6  ที่ จำนวน  1  หลังงบประมาณ  209,000  บาท และในปี  พ.ศ.  2543  ได้รับอนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน แบบ  324 ล./41 ( หลังคาทรงไทย)  จำนวน 

  1  หลัง  งบประมาณ 14,910,000  บาท   ปีการศึกษา 2547  โรงเรียนได้รับการประเมินภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน)ปีการศึกษา 2548 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนตนแบบโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 1 และในปีการศึกษา 2551 โรงเรียนได้รับการประเมินภายนอกรอบที 2 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) ผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดีมาก   โรงเรียนนาด้วงวิทยา  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดกลาง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19   ได้เปิดทำการเรียนการสอนมาแล้ว 38  ปี  และในปีการศึกษา 2552 โรงเรียนได้ส่งโรงเรียนเข้าประเมินเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน และผลการประเมินได้รับ รางวัลชมเชย   ในปีการศึกษา 2556  วันที่  2–4 ธันวาคม พ.ศ.2556 โรงเรียนได้รับการประเมินภายนอกรอบที 3  จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) ผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดี  

  ปัจจุบันโรงเรียนนาด้วงวิทยา เปิดทำการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาช่วงชั้นที่ 3 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3) และช่วงชั้นที่ 4 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6)  มีอาคารเรียนทั้งหมด จำนวน 3 หลัง ได้แก่ อาคารเรียน แบบ 216 ล จำนวน 1 หลัง อาคารเรียน แบบ 216 ค  จำนวน 1 หลัง และอาคารเรียนทรงไทยประยุกต์ แบบ 324 ล จำนวน 1 หลัง อาคารโรงฝึกงานอุตสาหกรรม – คหกรรม จำนวน 1 หลัง อาคารฝึกงานเกษตรกรรม จำนวน 1 หลัง อาคารเรียนชั่วคราว 6 ห้องเรียน 1 หลัง โดยปรับเป็นโรงอาหาร อาคารพุทธสถาน 1 หลัง  อาคารหอประชุม 1 หลัง ศาลาจัตุรมุข 1 หลัง บ้านพักครู 6 หลัง บ้านพักนักการภารโรง 1 หลัง ห้องน้ำ –ห้องส้วมนักเรียน 3 หลัง (36 ที่) สระน้ำ 3 สระ                สนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่ง 1 สนาม สนามบาสเกตบอล 1 สนาม

  การใช้อาคาร ได้จัดเป็นห้องเรียน และห้องปฏิบัติการพิเศษ ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ (E-Classroom) 1 ห้อง ห้อง Sound Lab 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 4 ห้อง ห้องปฏิบัติการสังคมศึกษา 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการศิลปศึกษา 1 ห้อง ห้องจริยธรรม 1 ห้อง ห้องภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 ห้อง ห้องพยาบาล 1 ห้อง ห้องประชุม 1 ห้อง ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง ห้องสมุด 1 ห้อง ห้องแสดงผลงานครู 1 ห้อง ห้องผู้อำนวยการ 1 ห้อง ห้องประชุมเล็ก 1 ห้อง ห้องสำนักงานฝ่ายบริหารต่างๆ 4 ห้อง การจัดสถานที่ เนื่องจากพื้นที่บริเวณโรงเรียนมีค่อนข้างมากจึงสามารถทำรั้วถาวรได้เพียงเฉพาะด้านหน้าของโรงเรียนเท่านั้น โรงเรียนได้จัดสร้างถนนคอนกรีตเชื่อมระหว่างอาคาร ปลูกต้นไม้ทั้งที่เป็นไม้ดอก ไม้ประดับ และไม้ใหญ่เพื่อเป็นร่มเงา จัดสวนหย่อมและปล่อยป่าธรรมชาติ 1 แห่ง

  โรงเรียนนาด้วงวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ประจำอำเภอนาด้วง จังหวัดเลย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เลย หนองบัวลำภู ตั้งอยู่เลขที่ 64 หมู่ 6 ถนนเลย-นาด้วง ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย 42210 โทรศัพท์ 042-887108 โทรสาร 042-887114 เว็บไซต์โรงเรียน www.ndw.ac.th  อีเมล์naduangwit@gmail.com

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-29 10:38:29 น.

โรงเรียนนาด้วงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู โทรศัพท์: 042887108 อีเมล์: naduangwit@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ทวิวัฒน์ น้อยบุดดี โทรศัพท์: ดูที่เมนูข้อมูลติดต่อหน่วยงาน อีเมล์: auo0012@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]