• Social Network
 • ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ faceebok

 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2562
  คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนนาด้วงวิทยา
  1. นางสาวภัทรนันท์ เทาหลา           ประธานนักเรียน                           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
  2. นายกิตติชัย คำพรมมี                  รองประธานนักเรียน                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
  3. นางสาวศรศวรรค์ ทองพรม          รองประธานนักเรียน                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
  4. นางสาวยศวิมล ตั้งแท่น               เหรัญญิก                                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
  5. นางสาวอวิกา ศรีบุรินทร์              ประชาสัมพันธ์                             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
  6. นางสาวศศิธร อุดมศรี                 หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3
  7. นางสาวจันทนิภา วันกลาง           หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
  8. นางสาวณัฐลินี คำอินทร์              หัวหน้าฝ่ายปกครอง                     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
  9. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ขันธสิทธิ์     หัวหน้าฝ่ายชุมนุม                         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
  10.นางสาวจินดาพร โพโน              หัวหน้าฝ่ายชุมชนและเครือข่าย      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
  11.นางสาวสุดารัตน์ เกษลับ            กรรมการ                                     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
  12.นายคัมภีร์ ศิริขันธ์                     กรรมการ                                     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
  13.นายพงศธร วงค์พยัคฆ์              กรรมการ                                     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
  14.นางสาววรัญญา ค่อมสิงห์          กรรมการ                                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
  15.เด็กชายภัทรพล ทะนันชัย          กรรมการ                                     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
  16.นางสาวพรรณิกา บุญประคม       เลขานุการสภานักเรียน                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-29 10:38:29 น.

โรงเรียนนาด้วงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู โทรศัพท์: 042887108 อีเมล์: naduangwit@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ทวิวัฒน์ น้อยบุดดี โทรศัพท์: ดูที่เมนูข้อมูลติดต่อหน่วยงาน อีเมล์: auo0012@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]