• Social Network
 • ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ faceebok

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •  

  พันธกิจ

  1. พัฒนาหลักสูตร  และการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน
  2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนและมาตรฐานสากล
  3. พัฒนาครูและบุคลากร ตามมาตรฐานวิชาชีพ
  4. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้  สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้เอื้อต่อการจัดการศึกษา
  6. สร้างภาคีเครือข่ายทางการศึกษา  

   

  เป้าประสงค์

  1. หลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล
  2. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
  3. ครูและบุคลากร มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
  4. มีระบบบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
  5. แหล่งเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีมีคุณภาพ
  6. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-29 10:38:29 น.

โรงเรียนนาด้วงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู โทรศัพท์: 042887108 อีเมล์: naduangwit@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ทวิวัฒน์ น้อยบุดดี โทรศัพท์: ดูที่เมนูข้อมูลติดต่อหน่วยงาน อีเมล์: auo0012@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]