• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • 1. พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพและเอื้อต่อการพัฒนา

  2. พัฒนาการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและจัดกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องและเทียบเคียงมาตรฐานสากล

  3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้นำ มีความเชี่ยวชาญ สามารถใช้หลักการวิจัย สื่อนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาการศึกษา

  4. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลโลก มีความเป็นเลิศทางวิชาการ สามารถสื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม

  5. พัฒนาผู้เรียนให้ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานความเป็นไทย และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  6. ประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง องค์กรชุมชน เครือข่ายนานาชาติในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้มีผลงานทางวิชาการสู่สากล

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-24 12:04:58 น.

โรงเรียนเชียงคาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042821159 อีเมล์: chiangkhanschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชวัลนุช พรมภักดิ์ โทรศัพท์: 0982545160 อีเมล์: chawannutjinki@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]