โรงเรียนเชียงคาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • โรงเรียนเชียงคาน มุ่งพัฒนาจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ สู่มาตรฐานสากล ผู้เรียนเป็นพลโลก ที่ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานความเป็นไทย ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีเครือข่ายความร่วมมือและมีผลงานวิชาการแลกเปลี่ยนในระดับนานาชาติ ภายในปี 2558


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:09:20 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสุเมธ ปานะถึก
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายธรรมรัตน์ จิตรประเสริฐ
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายเลียง โทคำเวช
 • แนะนำบุคลากร

 • นายอลงกรณ์ ระวังชัยสงค์

 • นางสาวโสภาพรรณ โพธิ์ทองสถิติการเข้าเยี่ยมชม

4,875
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเชียงคาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042821159 อีเมล์: chiangkhanschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายสุวิจักขณ์ วอหา โทรศัพท์: 0610371820 อีเมล์: krusuwijak@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]