โรงเรียนธาตุพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
 


 • Social Network
 • ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รูปfacebook


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • 1.    พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น
  2.    ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร มีความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
  3.    พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้พัฒนาการเรียนการสอน
  4.    พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นให้หลากหลาย เพื่อสนองความต้องการของผู้เรียน
  5.    พัฒนาวัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยี อาคารสถานที่ให้เพียงพอ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้น่าอยู่และเอื้อต่อการเรียนการสอน
  6.    พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการมีส่วนร่วม
  7.    พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและรายงานผลการดำเนินงานแก่ผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:47:36 น. ไม่พบข้อมูล
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายระบอบ พลมุข
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวอัจฉรา อินทร์ทิพย์

 • ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ เมฆศรีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,766
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนธาตุพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042854086 อีเมล์: kroopavinee1@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สำเริง แก้วดวง โทรศัพท์: 0898439195 อีเมล์: sumreung@outlook.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]