• แฟนเพจ
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • O6 : กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

  พระราชบัญญัติ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

   

  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
  Download
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
  Download
  พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
  Download
  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
  Download
  พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
  Download
  พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546
  Download
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547
  Download
  พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
  Download
  พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546
  Download
  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547
  Download
  พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ.2547
  Download
  พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 22) พ.ศ.2547
  Download
  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
  Download
  พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
  Download
  พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2547
  Download
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548
  Download
  พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2548
  Download
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ.2548
  Download
  พระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
  Download
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548
  Download
  พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550
  Download
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2550
  Download
  พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
  Download
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ.2550
  Download
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2550
  Download
  พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550
  Download
  พระราชบัญญัติจุฬาภรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2551
  Download
  พระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ.2551
  Download
  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
  Download
  พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550
  Download
  พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
  Download
  พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551
  Download
  พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551
  Download
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551
  Download
  พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
  Download
  พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551
  Download
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2553
  Download
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
  Download
  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
  Download
  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
  Download
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2534
  Download
  พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
  Download

  ที่มา : http://www.onec.go.th


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-05-05 10:24:01 น.

โรงเรียนปากชมวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู โทรศัพท์: 042881088 อีเมล์: school.42012010@sesao19.go.th
เว็บมาสเตอร์:: รัชฎารณ์ วิชาราช โทรศัพท์: 0846014245 อีเมล์: ratwic@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]