• แฟนเพจ
 • E-Service
 • >> SMSS++
  >> ระบบพิมพ์สลิปเงินเดือน
  >> ระบบภาษี
  >> B-Obec

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ (MISSION)

  1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมทักษะอาชีพ เทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

  2.  ส่งเสริม พัฒนาโรงเรียนสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชนโดยส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

  3.  พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ดี เก่งและมีสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  4. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะ ดนตรี  และกีฬา ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

  5.  ประสานชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนและจัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

   

  เป้าประสงค์(GOALS)

  1. โรงเรียนมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร

  2.  ผู้เรียนมีความต้องการพิเศษมีทักษะกระบวนการพื้นฐานด้านอาชีพและพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

  3. ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน

  4.  ผู้เรียนมีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา

  5.  มีศูนย์การเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน: Spirit of ASEAN

  6.  โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สื่อเทคโนโลยีและการบริการที่ส่งเสริมผู้เรียนอย่างเหมาะสม

  7.  ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาและปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  ก้าวหน้าทางวิชาการสู่ครูมืออาชีพ

  8.โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามมาตรฐานการศึกษา ที่สามารถตรวจสอบได้


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:47:36 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • ว่าที่ ร.ต.อดุลย์ สุชัยราช
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสงวน หล้าสีดา

 • นายทวีป วิชาราชสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,215
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนปากชมวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042881088 อีเมล์: school.42012010@sesao19.go.th
เว็บมาสเตอร์:: รัชฎารณ์ วิชาราช โทรศัพท์: 0846014245 อีเมล์: ratwic@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]