• Social Network
 •  
    

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล

  2. ส่งเสริมผู้เรียนมีความเป็นเลิศด้านวิชาการและพื้นฐานอาชีพตามศักยภาพบนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคล

  3. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและมีคุณธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  4. ส่งเสริมให้ครูเป็นครูมืออาชีพ มีทักษะการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และพัฒนา นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง  มีทักษะการใช้ภาษาสากล

  5. พัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

  6. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพ OBECQA

  7. เสริมสร้างภาคีเครือข่ายของการจัดการศึกษา

  เป้าประสงค์

  1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล

  2. นักเรียนเป็นเลิศด้านวิชาการและมีพื้นฐานอาชีพ

  3. นักเรียนมีจิตอาสาในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  4. ครูเป็นครูมืออาชีพ

  5. มีสื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ

  6. มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์คุณภาพ OBECQA

  7. มีภาคีเครือข่ายร่วมจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-10-31 13:55:08 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายจิตติศักดิ์ นามวงษา
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายกิตติพงศ์ เจริญทวีธนกิจ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวรัชนี ศรีอิ่นแก้ว

 • นางพัชรา พิทักษ์สฤษดิ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

12,796
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042891313 อีเมล์: ssrwloei@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เด่นนภา ยอยบุปผา โทรศัพท์: 0996365709 อีเมล์: krukely@sesao19.go.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]