• ประวัติโรงเรียน
  •            โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2514 บริเวณป่าสงวนแห่งชาติชื่อว่า “ป่าซำแม่นาง” มีเนื้อที่ทั้งหมด 105 ไร่ 3 งาน 72 ตารางวา ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุมอบให้กรมวิสามัญศึกษาเดิม (หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นกรมสามัญศึกษาและปัจจุบันสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) เป็นผู้ใช้สอย จังหวัดเลยร่วมกับอำเภอวังสะพุง ได้รับมอบหมายดำเนินการก่อตั้งโรงเรียนและชุมชนได้ร่วมกำหนดชื่อว่า “โรงเรียนศรีสงครามวิทยา” มี นายสุเมธ  กัปโก ครูโท โรงเรียนเลยสโมสรวิทยาลัย จังหวัดเลย เป็นครูใหญ่คนแรก เริ่มเปิดสอนในปีการศึกษา 2514  ประเภทสหศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 2 ห้องเรียน มีนักเรียน 90 คน และเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2519 ในระยะแรกใช้อาคารเรียนของโรงเรียนชุมชนวังสะพุงทำการสอนและย้ายมาเรียน ณ สถานที่ปัจจุบัน เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2515 และดำเนินการมาจนถึงปัจจุบัน

               ในปีการศึกษา 2535 ได้เปิดโรงเรียนสาขาที่บ้านห้วยทรายคำ แต่เนื่องจากมีข้อจำกัดเกี่ยวกับสถานที่ตั้งโรงเรียนจึงย้ายมาอยู่ที่บ้านดงน้อย และต่อมาได้รับการอนุมัติประกาศแต่งตั้งเป็นโรงเรียน ชื่อว่า “โรงเรียนเซไลวิทยาคม” เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2542 นอกจากนี้โรงเรียนได้เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่ ในปีการศึกษา 2526 – 2528  จำนวน 2 รุ่น  และหยุดทำการสอนหลักสูตรนี้เพราะโรงเรียนได้เปิดสอนแผนการเรียนสาขาอาชีพ

                ในปี พ.ศ. 2546 โรงเรียนศรีสงครามวิทยาได้สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

                ปัจจุบันโรงเรียนได้พัฒนาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ และได้โอนไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2553


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-16 16:27:34 น.

โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042841409 อีเมล์: srisongkram9@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวนิออน พันยา โทรศัพท์: 0812606497 อีเมล์: nionpanya@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]