• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1.ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

  2.ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นเลิศทางวิชาการ -สื่อสารสองภาษา – ล้ำหน้าทางความคิด – ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ – ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลกโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ   
     เพียง

  3.ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี

  4.ส่งเสริมบุคลากรสู่มืออาชีพ ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน

  5.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโดยแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 21

  6.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีวินัย คนเก่ง และมีความสุข รักความเป็นไทย โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

  เป้าประสงค์หลัก

  1.ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ - สื่อสารสองภาษา - ล้ำหน้าทางความคิด - ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ – ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลกโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  2. บุคลากรใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้

  3. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ

  4. ครู  ผู้เรียน และชุมชนใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

  5. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร

  6. สถานศึกษามีคุณภาพ ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-16 16:27:34 น.

โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042841409 อีเมล์: srisongkram9@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวนิออน พันยา โทรศัพท์: 0812606497 อีเมล์: nionpanya@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]