• Social Network
 • ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Fanpage Facebook

 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1. คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายบริหาร

            1. นางสาวกนกวรรณ  ลำพา       นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6       ประธานสภานักเรียน

            2. นางสาวณัฐริกา  เบ้าบุญตี๋       นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6      รองประธานสภานักเรียน

            3. นางสาวกานต์สินี  โสภา         นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6      เลขานุการประธานสภานักเรียน

  2. คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายวิชาการ

            1. นางสาวเจตนาวดี  บุญตานุศร  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5       หัวหน้า

            2. นายธีรภัทร  ซาติ้ว               นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5      กรรมการ

            3. นายณัฐพงษ์  พุทธา             นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      กรรมการ

  3. คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายปกครอง

            1. นายภูวดล  พรมดี                นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5       หัวหน้า

            2. นายวีรยุทธ  แก้วนอก           นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5       กรรมการ

  4. คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายกิจกรรม

            1. นางสาวหิรัญญา  แก้วมาตร     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6       หัวหน้า

            2. นายธันวา ดิ่งจอหอ                นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5       กรรมการ

            3. นางสาวณปภัทร ศรีภูมิ           นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5       กรรมการ

  5. คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายกีฬา

            1. นายอพิเชษฐ์  เกษทองมา       นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5       หัวหน้า

            2. นายศรุต  ศรีรักษ์                    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4       กรรมการ

            3. นายวีระวัฒน์ สาระคำ              นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4       กรรมการ

  6. คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายสิ่งแวดล้อม

            1. นายภานุเดช   ศรีคูณ             นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5       หัวหน้า

            2. นายอนันต์ชัย  พิมพุด            นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4       กรรมการ

            3. นายนิพพิชฌน์  สุวรรณไกลสร  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4       กรรมการ

  7. คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายปฏิคม

            1. นางสาวสุทธธิดา  สุทธิชาติ      นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6       หัวหน้า

            2. นางสาวสนธยา  นามวงษ์        นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4       กรรมการ

            3. นางสาวน้ำทิพย์  ชัยศรีทา      นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4       กรรมการ

  8. คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายประชาสัมพันธ์

            1. นางสาวจันทร์สุดา มุขอาษา     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5       หัวหน้า

            2. นายสุขสันต์  ศรีสะพุง             นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5       กรรมการ

            3. นายธรรมราช  แก้วหลอย       นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4       กรรมการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-28 19:12:53 น.

โรงเรียนเซไลวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู โทรศัพท์: 042870601 อีเมล์: salai@live.com
เว็บมาสเตอร์:: ศตพร จงแต่งกลาง โทรศัพท์: 0952275817 อีเมล์: keke.paweena@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]